ЩэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэщIэ

Мазаем (февралым) и 27-м Абазэ районым и Псыжь къуажэм щэнхабзэм и УнэщIэ къыщызэIуахащ.  ГуфIэгъуэ Iуэхугъуэм хэтащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, республикэм и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Уэз
Мурат, КъЧР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и министр Гордиенко Евгений, Абазэ
районым и Iэтащхьэ Ныр Мухьэжыр, районым хыхьэ къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, депутатхэр, Правительствэм хэтхэр, нэхъыжьхэр, псыжьдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ. Къызэхуэсахэм фIэхъус гуапэкIэ захуигъэза нэужь,

Темрезов Рэшид жиIащ:

—Нобэ дыкъыщIызэхуэса, щэнхабзэмкIэ Унэм и ухуэныгъэр — ди къуажэхэр, районхэр едгъэфIэкIуэ ным хуэунэтIауэ едгъэкIуэкI социально-экономикэ лэжьыгъэм щыщ зы Iыхьэщ. Абазэ районыр къапщтэмэ, иужьрей илъэсхэм Псыжь къуажэм зэхъуэкIыныгъэфIхэр къыщыхъуащ.
Апхуэдэщ сабий IыгъыпIитI, щэнхабзэ-спорт комплекс ухуэныгъэщIэхэр, гъуэгухэр зэгъэзэхуэжыныр, инженер инфраструктурэр зэредгъэфIакIуэр, щэнхабзэмкIэ Унэр. Шэч къытесхьэкъым дяпэкIи Абазэ районыр, Псыжь къуажэр едгъэфIэкIуэн лэжьыгъэр зэрыпытщэнум. ЖыпIэнуракъэ, 2017 гъэм, къихьа
2018 илъэсым и пэм къызэщIиубыдэу щэнхабзэм и ухуэныгъэ 12 республикэм къыхэхъуащ. Ар — ухуэныгъэщIэхэращ, зэдгъэзэхуэжахэращ. Илъэсым къриубыдэу иджыри апхуэдэ ухуэныгъэ, зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъи 9 зэфIэдгъэкIынущ, — жиIащ Темрезов Рэшид.

  №16 3.03.2018

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.