Адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэ

Адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэ

Къэрэшей-Черкес Республикэр илъэси 100 щрикъум хуэкIуэу, мэлыжьыхьым (апрелым) и 21-м Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ Къэрал Лъэпкъ библиотекэм ирагъэкIуэкIащ адыгэхэм я литературэмрэ гъуазджэмрэ я декадэм и пежьэ гуфIэгъуэ зэхыхьэ. Мы махуэм екIуэкIа литературэ пшыхьыр траухуащ адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэ щIэиныр, илъэс кIуахэм литературэ, щэнхабзэ я лъэныкъуэкIэ адыгэм илэжьамрэ илэжьымрэ къэпщытэжыным. А псом нэхърэ нэхъыщхьэжыр арати, абдежым ягъэнэIуащ иджырей зэманым тегъэпсыхьа Iэмалхэр къэдгъэсэбэпурэ адыгэбзэр зэрытхъумэну щIыкIэхэр. АтIэ, щIэблэр хэкупсэрэ гущхьэгъэсэкIэ тэрэз яIэу къэгъэтэджын папщIэ, адыгэм и щэнхабзэ бейм мыхьэнэ ин зэриIэр хэткIи хьэкъщ… Дауэдапщэм кърагъэблэгъахэм яхэтащ адыгэм и щIэныгъэрылажьэхэр, и творческэ интеллигенцэм щыщ цIыху щхьэхуэхэр. Апхуэдэу, адыгэ литературэмрэ гъуазджэмрэ теухуа пшыхьым щыIащ КъЧР-м и «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэ Аслъэнхэ Алий, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Къанкъуэщ Арсен, СССР-м, УФ-м и журналистхэм я Союзхэм хэт, УФ-м и тхакIуэхэм я Союзым хэт Даур Жэхьфэр, УФ-м и журналистхэмрэ и тхакIуэхэмрэ я Союзхэм хэт ГъукIэкъул Даут, КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналистхэу Бемырзэ Зурабрэ Абидокъуэ Люсанэрэ, Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ адыгэ Драмэ театрым и унафэщI Куштэ Динэ, театрым и актерхэр, Къэрэшей-Черкес Къэрал филармонием и уэрэджыIэхэу Унэжь МуIэедрэ Думэныщ Лианэрэ, телевиденэмрэ газетхэмрэ я журналистхэр, студентхэр, нэгъуэщIхэри. Адыгэм и щэнхабзэм папщIэ ягъэхьэзыра декадэр къызэIуихкIэрэ, къэпсэлъащ библиотекэм и унафэщI Хапчаев Сэлыхь. — Мы махуэхэм дэ идогъэкIуэкI КъЧР-м щыпсэу лъэпкъхэм я литературэмрэ гъуазджэмрэ я декадэхэр, нобэ и чэзущ адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэм. Литературэмрэ гъуазджэмрэ я декадэ Иджыблагъэ къэрэшей, нэгъуей, абазэ лъэпкъхэм яхуедгъэкIуэкIащ литературэ пшыхь купщIафIэхэр. Мы илъэсым дгъэхьэзыра декадэр тыдоухуэ КъэрэшейЧеркес Республикэр дяпэгъэ илъэси 100 зэрырикъунум. Абы къинэмыщIауэ, псоми зэрытщIэщи, мы илъэсыр медицинэмрэ щIэныгъэмрэ я Илъэсщ. Декадэм зыхуэдгъэхьэзыркIэрэ, дэ тхылъ къыдэдгъэкIащ ди республикэр гъуазджэм и лъэныкъуэкIэ зыгъэбжьыфIа цIыхухэм ятеухуауэ. Абы ихуащ артистхэм, сурэтыщIхэм, художникхэм, композиторхэм, уэрэджыIэхэм, нэгъуэщI IэщIагъэлIхэм я къекIуэкIыкIам теухуа тхыгъэхэр. Иджыри, мыгъэрей декадэр щIедгъэкIуэкIым и мыхьэнэ нэхъыщхьэу къызолъытэ – ижь зэман лъандэрэ лъэпкъхэм къыддэгъуэгурыкIуэ псэ лъапIагъэхэр зэрытхъумэным, диIэм зэрыхэдгъэхъуэным, ахэр хэIущIыIу зэрытщIыным дытепсэлъыхьыну лъэкIыныгъэ диIэр. Абы папщIэ, библиотекэм и лэжьакIуэхэм лэжьыгъэ ин ирагъэкIуэкI. ИдогъэкIуэкI конференцэхэр, фэеплъ пшыхьхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр, хэгъуэгур дызэрыгушхуэ цIыхухэр догъэлъапIэ. Адыгэм и щэнхабзэм, и IуэрыIуатэм теухуауэ мы илъэсым мыпхуэдэ дауэдапщэхэр едгъэкIуэкIагъэххэщ: журналист Даур Жэхьфэр илъэс 90 зэрырикъум теухуауэ, тхакIуэ, усакIуэ, IуэрыIуатэдж цIэрыIуэ Шэрджэс Алий (илъэс 85-рэ), УФ-м и цIыхубэ артист Гъуэт Хъусин (илъэс 80), Жэгуэтэн Мыхьэмэт (илъэс 95-рэ), АбытIэ Хъызыр (илъэс 80) сымэ ятеухуа пшыхьхэр. Ноби зыхудогъэхьэзыр радиом и журналист, диктор цIэрыIуэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Брат Хьэсин илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа пшыхьым. Дэ зэхудохьэс лъэпкъхэм я тхыдэр, зауэм хэкIуэдахэм я унагъуэцIэхэр къыдолъыхъуэж. Аращи, фи хэкуэгъухэм ятеухуауэ хъыбар къэфлъыхъуэмэ, фыщIэупщIэ, библиотекэр сэбэп къыфхуэхъуфынущ, — жиIащ библиотекэм и унафэщI Хапчаев Сэлыхь. Къэрэшей-Черкес гуманитар къэхутэныгъэ институтым и щIэныгъэрылажьэ нэхъыжь, филологие щIэныгъэхэм я доктор Къанкъуэщ Арсен япэу къищIа доклад убгъуамкIэ теIэбащ адыгэ лъэпкъым и литературэ щIэиным и беягъым, къыхигъэщащ игъуэнэмысу тхэкIыжа ди усакIуэ, тхакIуэ лъэщхэм я IэдакъэщIэкI нэхъыфIхэм ящыщхэр. НобэкIэ адыгэбзэр зыгъэлажьэу диIэ ныбжьыщIэхэм я цIэр къриIуэкIэрэ, кърибжэкIащ абыхэм литературэ пкъы щIэту тхылъ къыдагъэкIахэр, темэ-темэкIэрэ иугуэшурэ. КъЧР-м и «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и тхьэмадэ Аслъэнхэ Алий и къэпсэлъэныгъэр зыхуэгъэпсауэ щытар хэгъуэгу «Адыгэ Хасэм» «ЩIалэгъуалэ Адыгэ Хасэр» щIыгъуу лъэпкъ литературэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэу хуащIымрэ ди щанхэбзэ щIэиныр хъума хъун щхьэкIэ лэжьыгъэу ягъэзащIэмрэщ. Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ адыгэ Драмэ театрым и унафэщI Куштэ Динэ псалъэ щратым, тепсэлъыхьащ икIи видео IэмалкIэ къызэхуэсахэм яригъэлъэгъуащ мы гъэм театрым лэжьыгъэу иригъэкIуэкIамрэ дяпэкIэ къыпэщылъымрэ, адыгэ лъэпкъым и театр гъуазджэм зэрызрагъэужьыр нэрылъагъуу тегъэщIапIэ ищIурэ. КъинэмыщIауэ, декадэм къекIуэлIахэм нэрылъагъу хуащIащ ди республикэм и сурэтыщI, скульптор ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр. Iуэхум къыхашащ Хьэбэч Умар и цIэр зезыхьэ Къэрэшей-Черкес педагогическэ колледжым я студентхэр, Черкесск дэт курыт еджапIэхэм и егъэджакIуэхэр, Адыгэ Драмэ театрым и актерхэр, КъЧР-м и Къэрал филармонием и артистхэр.

ЛЫХЬ Тимур.

Сурэтыр ТУАРШЫ Беслъэн трихащ

Приглашаем к участию в конкурсе «Вместе против коррупции!»

Приглашаем к участию в конкурсе «Вместе против коррупции!»

В 2021 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» для молодежи из всех государств мира.

Информационными партнерами этого проекта в России являются государственные органы, общественные организации, научные и образовательные учреждения страны, молодежные объединения.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!».

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2021 г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса на официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском.

Предложение о проведении конкурса анонсировано Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации в декабре 2019 г. на 8-й сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в г. Абу-Даби, ОАЭ.

Выражаем надежду, что международный проект привлечет широкое внимание общества к вопросам профилактики коррупции, будет способствовать распространению нетерпимого отношения к ее проявлениям.

правила проведения Конкурса

Конкурс рисунка «Моя семья — моя Россия»

Всероссийский конкурс рисунка «Моя семья — моя Россия»,

В Конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков, как дети на семейной форме обучения, ученики общих образовательных заведений, так и специализированных художественных школ, вузов, кружков, а также члены их семей.
В состав жюри входят: депутаты Государственной Думы, сенаторы, представители от МОО «Союза православных женщин», представители от епархий, педагоги и ректора ведущих художественных вузов страны: ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», «Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при РАХ», Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова.
А ректоры художественных вузов лично будут смотреть работы финалистов Конкурса.
За «Приз зрительских симпатий» борьба развернется с 01.06.2021 года в социальной сети Вконтакте. Вступайте в сообщество Конкурса, чтобы быть в курсе последних новостей, делитесь ссылкой с друзьями, родственниками, знакомыми пусть оценят Вашу работу, возможно их голос будет решающим.
По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты Конкурса получат памятные грамоты/дипломы, победители будут награждаться ценными призами: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Также это возможность встретиться с общественными, политическими деятелями и деятелями культуры и искусства. Участие в данном конкурсе — возможность быть замеченными ведущими вузами страны!
Торжественная церемония награждения будет проходить 12 сентября 2021 в Храме Христа Спасителя.
Прием работ откроется 02.05.2021 года в 00:01 по МСК. Для подачи работы Вам надо зарегистрировать личный кабинет, выбрать из списка конкурсов свою группу и номинацию, подгрузить файл работы. До окончания приема работ, 31.05.2021 года в 23:59 по МСК, Вы сможете вносить правки (отправлять работу, менять ей описание). Если когда-нибудь планируете поступать в художественный или другого направления ВУЗ, обязательно заполните опрос в личном кабинете, мы обязательно сообщим им о Вашем желании.
С нетерпением ждем Ваших шедевров, можете начинать творить уже сейчас :))
Но перед этим внимательно ознакомьтесь с правилами и положением Конкурса, если возникнут вопросы или сложности, напишите нам на org.mfmr@patrioticart.ru.
ПРАВИЛА ПРИЕМА РАБОТ
Уважаемые участники конкурса, работы не надо подписывать. Вы ее прикрепляете через личный кабинет. У нас честный конкурс, жюри не видит ваши ФИО, все работы идут под номерами, которые выдает платформа. Увидеть какому участнику принадлежит работа члены жюри смогут только после определения победителей Конкурса.
Участники могут подать работу по следующим темам номинаций:
• Россия будущего глазами ребёнка;
• СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди);
• Защита жизни до рождения – образ материнства.
Один участник может подать только по одной работе, но в каждую номинацию. Внимание! Если работа не соответствует теме номинации, то она будет отклонена, т.е. не будет участвовать в конкурсе. Также Конкурс разделен на две группы: «Дебют» и «Профессионал».
В группу «Дебют» подают работы участники, которые:
• юные художники (младше 7 лет), а также члены их семей, без возрастных ограничений;
• не учатся в художественной школе, кружке, ВУЗе;
• не являются профессиональными художниками или художниками без профессиональной подготовки;
В группу «Профессионал» подают работы участники, которые:
• старше 7 лет*;
• учатся в художественной школе, кружке, вузе;
• являются профессиональными художниками или художниками без профессиональной подготовки.
Внимание! Группа «Профессионал» разделена на возрастные категории*:
• от 7 до 14 лет;
• от 14 до 18 лет;
• от 18 до 99 лет.
Если будет установлено, что работа не соответствует возрастной категории, в которой она представлена, то она будет снята с участия в конкурсе.
*Возраст определяется по состоянию на 02.05.2021г.

Горячая линия по вопросам здравоохранения

Карачаево-Черкесии по решению главы региона Рашида Темрезова на базе саll-центра 112 открыт телефон горячей линии по вопросам здравоохранения. Вопросы и обращения принимаются по номеру 8-800-201-26-70 круглосуточно. Об этом глава региона сообщил, подводя итоги недели, в своем официальном аккаунте в Instagram.

Напомним, решение об открытии телефона горячей линии Глава Карачаево-Черкесии принял на днях, в ходе рабочего совещания с членами Правительства по вопросу качественного своевременного лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом.

Руководитель Карачаево-Черкесии подчеркнул, что будет лично контролировать решение вопросов, поступающих на горячую линию.

Путин заявил, что строительство завода «под ключ» в России должно стать проще

Результаты работы по улучшению делового климата в России должны быть осязаемы. Как заявил президент Владимир Путин, строительство завода «под ключ» должно стать проще, чем в других странах.

Глава государства также считает, что подобное строительство должно быть выгодным.

«Нужно наращивать набранные темпы, и результат в улучшении делового климата должен быть предметным, понятным, осязаемым. Например, построить завод под ключ в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира», — пояснил Владимир Путин во время обращения к Федеральному посланию.

Ранее российский лидер поручил правительству за месяц представить меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Помимо того, Путин поручил продлить программу туристического кэшбека. Президент выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки в детский лагерь.

 

Правительству РФ поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда

Правительству РФ поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда, в том числе за счет предпринимательской инициативы, новые меры и предложения по поддержке малого и среднего бизнеса необходимо представить в течение месяца. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Бизнес проявил ответственность и сделал все, чтобы сохранить свои коллективы. К сожалению, совсем избежать сокращений было невозможно. Правительству поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда, но надо постараться решить ее раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок. И для поддержки, создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства», — сказал глава государства.

Он отметил, что делать это нужно за счет новых мер налогового стимулирования, доступных кредитов, расширения сбыта продукции, а также за счет закупок со стороны крупных госкомпаний.

Президент добавил, что инвестиционную активность нужно стимулировать через снижение рисков ведения бизнеса.

На научные исследования выделят более 1,5 триллиона рублей до 2024 года

На научные исследования выделят более 1,5 триллиона рублей до 2024 года

Более 1,5 триллиона рублей будет выделено в России до 2024 года на гражданские научные исследования только из федерального бюджета, сообщил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Глава государства напомнил, что 2021 год объявлен в РФ годом науки и технологий. По словам президента, Россия понимает, что «наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение».

Путин предложил выделить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах

Путин предложил выделить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах

Президент РФ Владимир Путин предложил направить 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах.

«Предлагаю в ближайшие три года направить 24 млрд рублей на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России. Чрезвычайно тоже еще одно важное направление», — сказал глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.

С января 2020 года в РФ действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанная до конца 2024 года. Предусмотрена реализация таких мероприятий, как улучшение жилищных условий граждан, обустройство сельских территорий объектами инженерной инфраструктуры, благоустройство, формирование современного облика сельских территорий, обустройство автомобильных дорог, предоставление льготных кредитов гражданам. Как сообщалось ранее, в связи с высокой востребованностью госпрограммы Минсельхоз России работает над ее продлением до 2030 года.

Путин объявил о создании президентского фонда культурных инициатив

Путин объявил о создании президентского фонда культурных инициатив

Фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества, будет создан в России. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

«Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский Фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более 1,5 тыс. креативных команд», — сказал глава государства.

В конце прошлого года Путин подписал указ об увеличении сумм, выделяемых на выплату грантов в области культуры и искусства до 8,46 млрд рублей в год. Первоначально общий размер таких грантов составлял около 8,19 млрд рублей.

В Карачаево-Черкесии проходит онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность»

В Карачаево-Черкесии проходит онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность»

Школьники Карачаево-Черкесии участвуют во Всероссийской олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Проект реализуется Банком России, Ассоциацией развития финансовой грамотности, Минэкономразвития, АНО «Национальные приоритеты». Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру, участие в ней бесплатное. Присоединиться к прохождению заданий олимпиады можно по ссылке или в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе Учи.ру.

Пробный тур олимпиады продлится до 26 апреля 2021 года. Итоги прохождения пробного тура не повлияют на результативность в основном туре, который стартует с 27 апреля и продлится по 17 мая. В этот же день, 27 апреля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок для учащихся 6‑11 классов на тему «Что нужно знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами». Трансляция будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах учителей и учеников 6–11-х классов на платформе Учи.ру, в сообществе Банка России в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России.

«Всероссийская Олимпиада организована для школьников 1‑9 классов. Стать ее участником смогут учащиеся любого образовательного учреждения Карачаево-Черкесии, каких-либо углубленных знаний для ответов на вопросы не потребуется», – рассказал Дмитрий Мещеряков, управляющий Отделением-НБ Карачаево-Черкесская Республика Южного ГУ Банка России.

Участники будут решать задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, научатся сравнивать и выбирать финансовые продукты, защищаться от мошенников.

Школьники и студенты Карачаево-Черкесии по традиции активно участвуют в проектах Банка России по финансовой грамотности. Два раза в год в республике, как и по всей стране, проходят сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. Так, по итогам осенней сессии 2020 года уровень своих знаний повысили учащиеся почти 55% образовательных учреждений республики.

Напомним, Отделением-НБ Карачаево-Черкесская Республика совместно с Министерством финансов КЧР продолжается реализация «дорожной карты» по разработке Региональной программы по повышению финансовой грамотности населения и субъектов МСП Карачаево-Черкесской Республики на 2021-2023 годы. Региональная программа позволит скоординировать действия всех ведомств республики, занимающихся вопросами финансовой грамотности, и повысить эффективность работы в данном направлении.