Социальнэ хуэIухуэщIэхэр

Къэрэшей — Черкесым и Правительствэр премьер-министр Уэз Аслъэн и унафэм щIэту хэплъащ мыхьэнэ зиIэ социальнэ Iуэху 17 — м.

Правительствэм хэтхэм зэдэарэзыуэ къащтащ «Об установлении в КарачаевоЧеркесской Республике размера предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно на 2019 год» хабзэм и проектыр. Зи № 442 Федеральнэ хабзэм и 31-нэ статьям и 5-нэ Iыхьэм къызэрыщыгъэлъэгъуам ипкъ иту, цIыхум социальнэ хуэIухуэщIэхэр пщIэншэу хузэфIагъэкIын щхьэкIэ, социально — демографическэ гуп нэхъыщхьэхэм папщIэ Урысей Федерацэм и хэгъуэгум щыгъэува, зы цIыхум хуэзэ хэхъуэ нэхъыбэр цIыхур ирипсэуну зыхуэныкъуэ нэхъ мащIэм (прожиточный минимум) хуэдэрэ ныкъуэм и лъащIэ къех хъунукъым.
Къэрэшей — Черкесым гуащIэдэкIымрэ социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и министрым и къуэдзэ Щай Мадинэ зэрыжиIамкIэ, Къэрэшей — Черкес Республикэм деж социальнэ хуэIухуэщIэхэр пщIэншэу хузэфIагъэкIын папщIэ цIыхум иIэпхъэ ику ит хэхъуэм и инагъыр сом 11296,5 -у ягъэуващ.
Социальнэ хуэIухуэщIэхэр ялъысы нущ зи хэхъуэр сом 11296, 5-м фIэмыкI цIыху хэкIуэтахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ (инвалиды).
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Правительствэм хэтхэм апхуэдэ къабзэу къахьащ «Об утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019-2021 годы на территории КарачаевоЧеркесской Республики» унафэр.
КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-кIэ и министрым и къуэдзэ Батчаевэ Зульфирэ и псалъэхэм къызэрыхэщымкIэ, мы проектымкIэ ягъэув Къэрэшей-Черкесым и щIыналъэм 2019-2021 гъэхэм щекIуэкIыну капитальнэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэм щхьэкIэ фэтэр куэд хъу унэхэм щыпсэу цIыхухэм зы метр зэбгъузэнатIэм хуэзэу соми 5,8-рэ ятыну. Къыхэдгъэщынщи, мы
IуэхумкIэ нэхъ мащIэу ятым илъэс зыбжанэ хъуауэ зихъуэжакъым.
Абы къинэмыщIауэ, къащтащ «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» унафэр.
Апхуэдэ къабзэу, Правительствэм хэтхэм къащтащ «Об утверждении Положения об организации общественных работ в 2019 году» унафэм и проектыр.
КъЧР-м цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и къэрал къулыкъум и унафэщIым и къуэдзэм и псалъэхэм къызэрыхигъэщам тепщIыхьмэ, унафэр къащтащ социальнэ — сэбэп унэтIыныгъэ зиIэ жылагъуэ Iуэху лIэужьыгъуэхэр белджылы ящIын, лэжьапIэншэхэр, лэжьапIэ лъыхъуэ цIыхухэр IэнатIэкIэ пIалъэкIэ къызэрагъэпэщын, мылъку дэщтэныгъэ ятын,
лэжьапIэ куэд щIауэ зимыIэ е гъащIэ зэхэщIыкI зыхуримыкъу цIыхухэр лэжьэным драгъэхьэхын, щIалэгъуалэм гуащIэдэкI лъэкIыныгъэхэр къыхузэрагъэпэщын, пIалъэкIэ лэжьакIуэ хуэныкъуэ щIыналъэхэмрэ организацэхэмрэ зыщIэупщIэхэмкIэ ирагъэкъун, гъатхэ — гъэмахуэ пIалъэм предприятэхэм сезон лэжьакIуэхэмкIэ яIэ щыщIагъэр
ягъэмэщIэн щхьэкIэ.

Псэм и гупсысэ хэIэтыкIар

Театрым и Дунейпсо Махуэм Черкесск къалэм дэт къэрал филармонием щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, продюсер цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и Iуэхузехьэ ЕмкIуж Андзор и творчествэм теухуа пшыхь. ГуфIэгъуэ дауэдапщэр къызэрагъэпэщащ мы гъэм Урысейм деж театрым и Илъэсу зэрыщытым, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ КъэрэшейЧеркесымрэ я зэкъуэшыныгъэр нэхъри гъэбыдэным, зыр-зым игъэлъэпIэным мы гъэр зэрытраухуам ипкъ иту. Зэкъуэш республикэхэм яхуэгъэза унафэхэр къахьащ хэгъуэгуитIым я Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

Пшыхьыр ягъэхьэзыращ Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм и лэжьакIуэхэм, КъЧР-м щэнхабзэмкIэ и Министерствэр я щIэгъэкъуэну. ЕмкIужым и творчествэм хуэгъэпса пшыхьым къеблэгъащ КъБР, КъЧР, АР-м къикIа лIыкIуэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, ди хэгъуэгум щыIэ театрхэм щылажьэхэр, режиссёрым и творчествэр фIыуэ зылъагъу театреплъхэр. Шэчыншэу, ЕмкIуж Андзор лъэпкъ театрым хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI режиссёр ныбжьыщIэщ. Абы игъэува спектаклхэм сыт щыгъуи нагъыщэ лъагэхэр къалъэщ, ахэр цIыхубэм я гум дохьэ, гукъинэж ящохъу. ЕмкIужым и спектаклхэр Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Черкес, Кърым Республикэхэм, Краснодар къалэм щагъэлъэгъуащ. Дэнэ дежи абыхэм цIыхухэр куэду зэхуашэс, залым щIэмыхуэу кърашалIэ. Уеблэмэ, тIэу, щэ зы гъэлъэгъуэныгъэм къытрагъэзэжурэ еплъахэри мащIэкъым. Нэхъыщхьэр аращи, спектаклхэр адыгэбзэкIэ гъэуващ.

№ 25 4.04.2019

Цифровой нэтыным теухуауэ

Урысейм и телевиденэ, радио зэпыщIэныгъэхэм я къудамэу КъЧР-м щыIэ «Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики» жыхуиIэ IуэхущIапIэм мы гъэм, щэкIуэгъуэм
и 22-м иутIыпщащ передатчикыу 44-рэ. Абыхэм я фIыгъэкIэ а купсэм и лъэкIыныгъэм хэхъуэнущ икIи каналипщIыр:
«Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-З»,
«Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МузТВ»-хэр
игъэлэжьэфынущ.
«Второй мультиплекс» жыхуиIэм и передатчикхэр зэраутIыпщар цифровой нэтыныр хэгъуэгуми къэралми зэлъэщIысынымкIэ зыужьыныгъэшхуэщ. Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, ди республикэм щыпсэу къуажэдэсхэм къаIэрыхьэу щытар каналищ—плIыт зэрыхъур. Иджы ахэр тIощIым зэрынэхьэсащ, нэхъыфIи хъуащ. ТехнологиещIэ къагъэсэбэпхэм я фIыщIэкIэ, ди хэгъуэгум щыпсэу псоми лъэкIыныгъэ ягъуэтащ зыхуэныкъуэ хъыбархэр зыIэрагъыхьэну.

Абы и мызакъуэу, щэкIуэгъуэм и 22-м щыщIэдзауэ «Карачаево-Черкесия» ГТРК-м и студием сигналхэр еутIыпщ цифровой щIыкIэм тету. Абы куэдкIэ нэхъ IупщI ещI «Россия-1» каналым къигъэлъагъуэхэр.
Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид ищIа унафэм щIэту, мы зэманым гурыгъэIуэныгъэ лэжьыгъэ драгъэкIуэкI ди хэгъуэгум щыпсэухэм. Абыхэм жраIэ зэпыт 2019 гъэм и пэщIэдзэм щегъэжьауэ ди республикэм щыпсэу, телевизор еплъ псори цифровой гъэпсыкIэм зэрытехьэжыпхъэр. Абы къыхэкIыу
ди республикэм щылажьэ СМИ-хэм IэщIагъэлI щхьэхуэхэм я чэнджэщхэр ирахьэлIэ къуажэдэсхэм

Цифровое эфирное телевидение

Литерой «А» сейчас промаркированы семь федеральных телеканалов (Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ), трансляция которых идет в аналоговом формате. В цифровой версии этих каналов литера отсутствует. Другими словами, «А» на экране означает, что вы смотрите телевизор, который настроен на прием аналогового телевизионного сигнала. С 2019 года объемы аналогового телевещания будут значительно сокращены, на первый план выйдет цифровое вещание, которое в перспективе полностью заменит аналог.

Чтобы не остаться без эфирного телевидения, перейти на «цифру» лучше всего уже сейчас. Как это сделать? Если у вас телевизор, выпущенный после 2012 года, скорее всего, в него уже встроен приемник стандарта DVB-T2, позволяющий принимать цифровые каналы (уточнить это можно в инструкции к телевизору или на сайте производителя). В таком случае, вам нужно вручную перенастроить телевизор с «аналога» на «цифру». А к «старому» телевизору – такому, который «не умеет» принимать цифровые телеканалы, – нужно будет купить внешнюю приставку стандарта DVB-T2. И в первом, и во втором случае комплект для приема «цифры» должна дополнить дециметровая антенна.

Дополнительная информация – на сайте http://cherkessk.rtrs.ru/ или по круглосуточному бесплатному телефону федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02.

В Карачаево-Черкесской Республике на все вопросы о цифровом телевидении готовы ответить и объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование, специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС по телефону ЦКП: + 7 8782 28-14-94.

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00