Социальнэ лъэныкъуэм щIагъэхуэбжьэнущ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIущIэм хабзэ хъуауэ хуигъакIуэ Зыхуэгъэзэныгъэр Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир мазаем (февралым) и 20-м ищIащ. Къэралым и Президентым гулъытэ нэхъыщхьэ зыхуищIар цIыхухэм я хьэлэмэтхэр, псэукIэр, социальнэ гъащIэр хъумэнращ, егъэфIэкIуэнращ, абыхэм яхуэгъэза Iэмалхэр лэжьыгъэм къыхэлъытэнращ.

Къэралым и социальноэкономикэ зыужьыныгъэм хуэгъэзауэ УФ-м и Президентым игъэува къалэн нэхъыщхьэхэр:

Социальнэ лъэныкъуэмкIэ:

— ЦIыхухэм я бжыгъэр зэрыхэхъуэм хуэгъэзауэ ялэжь Iуэхухэм адэкIи пыщэн, 2024 гъэм ехъулIэу.

— Сабийхэм папщIэ ахъшэ зратхэр (къызэщIиубыдэ гупхэр) нэхъыбэ щIын — унагъуэм щIэс зы цIыхум и хэхъуэр «прожиточный минимум»-м нэхъыбэ мыхъумэ, абыхэм щегъэжьауэ «прожиточный минимум»-м хуэдитI нэхърэ нэхъ мащIэ къэзыхьхэм (зы цIыхум) деж щыщIэкIыжу.

—Сабий зэрыс унагъуэхэм я ипотекэ щIыхуэхэмкIэ хуэгъэкIуэтэныгъэхэр япэ илъэсхэм къыщымыувыIэу, ипотекэ пIалъэм зэрыщыту къыхалъытэу гъэпсын.

— Сабий сэкъатхэм, зэрыцIыкIу лъандэрэ япэ ныкъуэдыкъуагъ группэ зиIэ сабийхэм зэракIэлъыплъым папщIэ ят ахъшэр хуэдитIкIэ хэгъэхъуэн.

— ЩIыгум техуэу ят хьэкълыкъыр зэрыхэхъуэр зы гъунапкъэм (проценти 10 — м) щыIэу гъэпсын.

—Сабиищ е нэхъыбэ зиIэ унагъуэхэм я ипотекэ щIыхуэр ирапшынын щхьэкIэ, федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мин 450-рэ ятын, ямыгъэIэпхъуэ мылъкум (недвижимое имущество) техуэ хьэкълыкъымкIэ хуэгъэкIуэтэныгъэр нэхъыбэ щIын, соти 6-м нэс щIыгу кIапэ зиIэхэм я хьэкълыкъыр ящхьэщыхын.

—Пенсэхэмрэ мазэ къэс ят ахъшэхэмрэ зэрыхагъахъуэр (индексацэ) пенсионерыр ирипсэун папщIэ зыхуэныкъуэ нэхъ мащIэм (прожиточный минимум) щхьэдэхыу щытын хуейщ. — Гулъытэ егъэгъуэтын тхьэмыщкIагъэр щымыгъыIэжыным, хэхъуэ зи мащIэхэм ядэIэпыкъунымкIэ социальнэ контракт Iэмалыр зыгъэIэрыхуэ хэгъуэгухэм ядэщтэн.

— ЗэхэтыкIэ тэрэз щызэфIэгъэувэн щIыхуэ мыинхэр здат (микрокредитование) утыкум. — Ипотекэ каникулхэр къахузэгъэпэщын хэхъуэ зимыIэж унагъуэхэм.

— Уней псэупIэ ухуэныгъэхэм ядэзыщтэ программэ зэхэлъхьэн.

— Хэгъуэгухэм медицинэ IэщIагъэлIхэр къызэрыкIуэр щIэгъэхуэбжьэным хуэунэтIа «Земский доктор» программэм хыхьэхэм яхуэгъэзауэ щыIа ныбжь пыбзыкIыныгъэхэр гъэкIуэдыжын, дохутырхэм сом 1 мелуан, фельдшерхэм сом мин 500 ятын. —«Земский учитель» программэр зэхэлъхьэн.

—Паллиативнэ дэIэпыкъуныгъэм теухуа Хабзэр Iэмал зэриIэкIэ нэхъ щIэх къэщтэн. — Гъунэгъу илъэси 6-м къриубыдэу онкологие узыфэхэм пэщIэтыным сом зы триллион мынэхъ мащIэу хуэутIыпщын.

— ЕджапIэхэр гъэплъынымрэ псыкIэ къызэгъэпэщынымрэ япха Iуэхухэр илъэситI пIалъэкIэ зэфIэхын.

—ПIалъэншэу хьэкълыкъыр ящхьэщыхын медицинэ, егъэджэныгъэ организацэхэм я хэхъуэхэм (апхуэдэ хуэгъэкIуэтэныгъэхэр щыIэххэщ, ауэ абы и пIалъэр 2020 гъэм еух).

—УхуакIуэхэм я хэхъуэмрэ НДС-мрэ ятехуэ хьэкълыкъыр ящхьэщыхын, абыхэм къэралым е муниципалитетхэм иратыну социальнэ псэуалъэхэр яухуэмэ.

— ИлъэситIым къриубыдэу зэхуащIыжу ягъэкъэбзэжын (рекультивировать ящIыжын) хуейщ къалэхэм хиубыдэ икIи Iуэхугъуэ хьэлъэхэр зыпыщIа пхъэнкIий идзыпIэ ин 30 — р, илъэсихым къриубыдэу — адрей къэнэжахэр. ЗэхэтыкIэ тэрэз щыгъэпсын пхъэнкIийм зэрелэжьымрэ ар зэрыхыфIадзэмрэ. ЩIыуэпсым къыхуахь хэщIыныгъэхэр гъэмэщIэнымкIэ жэуаплыгъэм егъэзын промышленнэ предприятэхэр икIи къэрал Думэм и гъатхэ сессием деж Хабзэ къэщтэн зэран къэзыхь пхъэнкIийуэ ирадзыр зы жыпхъэм игъэувэным теухуауэ.

— Урысей щIыуэпс продукцэ къабзэм и бренд хъума къэгъэщIын.

— Къэрал компаниехэр щыщахуэкIэ (закупки), нэхъапэу гу лъатэн хуейщ Урысей предприятэхэм.

— Лъэпкъ хьэрш купсэ къызэгъэпэщын икIи спутник гупхэм я лъэкIыныгъэхэр хуэдэ бжыгъэкIэ хэгъэхъуэн. ХыхьэхэкI Iуэхум (бизнесым):

—Бизнес тэмэмыр хабзэ «статьям щIэту» къикIухьын хуейкъым. Нэхъ мащIэ щIын хуейщ экономикэ ущхьэгъукIэ яубыдахэм я Iуэхухэр зэрызэхагъэкIымрэ зэраIыгъымрэ пIалъэкIэ зэрагъэкIыхьыр.

— 2021 гъэм щегъэжьауэ «существующие нормативные акты в сфере контроля и надзора, обновив за оставшееся время нормативную базу» щытыкIэр Iуахыжын хуейщ. — Бжыгъэм тещIыхьа (цифровой) платформэ къызэгъэпэщын, хыхьэхэкIым зэрытракъузэм теухуа хъыбархэр хэIущIыIу щащIу.

—Хабзэ зэхэтыкIэр зэрыщыту тегъэпсыхьын хуейщ технологие щытыкIэщIэм, бжыгъэ (цифровой) экономикэм и IэнатIэр зыхуэныкъуэ хабзэ проектхэр щIэгъэпсынщIауэ къэщтэн… Аращ нэхъыщхьэу УФ-м и Президентым къыхигъэща лъэныкъуэхэр. Мы зэIущIэм щыIа делегацэм я пашэу УФ-м и Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм щIэдэIуащ Къэрэшей — Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. ИкIи, УФ-м и Президентым и Зыхуэгъэзэныгъэм хэгъуэгум и Iэтащхьэр къытеувыIащ. Зыхуэгъэзэныгъэм къыщыгъэлъэгъуа щытыкIэхэр гъэзэщIэным набдзэгубдзаплъэу, гумызагъэу, Iуэху зэхэщIыкI ин хэлъу бгъэдыхьэн хуейуи къилъытащ.

— Зы лъэныкъуи къэнакъым ди къэралым и Iэтащхьэр къытемыувыIауэ. Мыбы нэхъ мыхьэнэ иIэщ жыпIэу зыгуэр къыпхухэгъэщхьэхукIынукъым.

Гулъытэ куэд лъигъэсащ демографие щытыкIэр егъэфIэкIуэным, сабий зэрыс унагъуэхэм ядэIэпыкъуным. Лъэпкъ проектхэм я къэухьхэм иту дгъэзэщIэну Iуэху куэдым къинэмыщIауэ, Президентым аргуэру къалэн зыбжанэ къытхуигъэуващ къэралым сабийуэ къыщыхъум и бжыгъэм хэгъэхъуэным хуэгъэзауэ. Абы хохьэ пособэхэр ин щIыныр, хьэкълыкъ хуэгъэкIуэтэныгъэхэр, сабий куэд зэрыс унагъуэхэм я ипотекэ щIыхуэр яхуэпшыныныр, сабий IыгъыпIэхэмрэ еджапIэхэмрэ ухуэныр.

Ди хэгъуэгум деж дэ нэгъэсауэ къыдгуроIуэ сыт хуэдэ социальнэ, инфраструктурэ IуэхущIапIэ дэнэ деж щыдухуэнуми, сабий куэд зэрыс унагъуэхэм сыт хуэдэ IэмалхэмкIэ къэрал дэIэпыкъуныгъэ ялъыдгъэсынуми. Ауэ

Президентым мы Iуэхухэм я деж пыбзыкIыныгъэ щищIакъым. Апхуэдэу, анагъэмрэ сабиигъуэмрэ зэрызыщIагъакъуэ Iэмалхэр нэхъри фабгъуэу къыщагъэсэбэпынущ федеральнэ утыкуми, хэгъуэгухэм дежи. Президентым къызэрыхигъэщащи, ар дыдэр яхужыпIэ хъунущ узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм епха IэнатIэхэми, щIыуэпсым, псэупIэ — коммунальнэ хъызмэтыр модернизацэ щIыным. Абы хуэунэтIащ лъэпкъ проектхэр.

КъызытеувыIар щIигъэбыдэж щIыкIэу, къэралым и Iэтащхьэм къыхигъэщхьэхукIащ федеральнэ, хэгъуэгу къэрал унафэщIхэр, щIыпIэ унафэщIхэмрэ жылагъуэ организацэхэмрэ зэгурыIуэныгъэ яку дэлъыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Урысейм и Президентым пщэрылъ къытхуищIар — ди лэжьыгъэр зэрыдгъэзэщIэным и унафэщ. ИкIи, абы дытемыкIыу дылэжьэнущ, — жиIащ Темрезов Рэшид. Тхыгъэр зыгъэхьэзырар

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

 

«Сбережение народа и поддержка семей»

Президент России Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному собранию.  Это послание стало 15-м для Путина. В основном Глава государства затронул темы демографии, здравоохранения, образования, борьбы с бедностью и другие актуальные темы.

Поддержка семьи, демография

 

«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть простой : больше детей — меньше налогов»

 

 • Ввести новые правила выплат за рождение первого и второго ребёнка – планка поднимается до 2-х прожиточных минимумов на членов семьи. Этим смогут воспользоваться 70 процентов семей.
 • Пособия по уходу за детьми-инвалидами с 1 июля увеличить с 5,5 до 10 тысяч рублей в месяц
 • Увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога 6 соток
 • Государство будет субсидировать ипотеку не первые 5 лет, а весь срок кредита
 • Государство напрямую поможет с выплатой ипотеки семьям, которых рождается третий или последующий ребёнок – выплата составит 450 тысяч рублей. Вводится задним числом – уже с 1 января 2019 года!
 • До конца 2021 года в стране будет полностью решена проблема с яслями. Запись в ясли и получение льгот будет осуществляться по запросу, из документов – только свидетельство о рождении

 

Преодоление бедности и помощь по ипотеке

«Среди тех, кто часто сталкивается с бедностью—многодетные, неполные семьи, одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу. Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Оной из мер такой поддержки может стать социальный контракт»

 

 • Впервые в России ввести понятие «социальный контракт» – единовременная помощь от государства при обязательстве повысить квалификацию и устроиться на работу.
 • Ввести в России «ипотечные каникулы», для граждан с единственным жильем, которые временно лишились дохода.
 • Банкам и коллекторам запретят отбирать у людей весь доход
 • Льготы перестанут считать за доход. Социальная доплата к пенсии должна назначаться без учёта индексаций и ежемесячных денежных выплат. Будут пересчитаны пенсии и льготы с 1 января 2019 года!
 • Организации медико-санитарной экспертизы будут включены в цифровую сеть – это позволит избавить инвалидов от ежегодных унизительных собираний справок

 

Здравоохранение  

«Нужно обеспечить все гражданам реальную возможность не менее одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр. Современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте»

 

 • К 2020 году медицинская помощь должна быть доступной для жителей всех без исключения населённых пунктов России
 • Формат «Бережливых поликлиник» будет внедрён во все учреждения первичного звена здравоохранения
 • Снимаются возрастные ограничения по программе «Земский доктор». Специалисты старше 50 лет смогут получить «подъёмные»: фельдшеры – 500 тысяч, врачи – 1 млн рублей, и работать в сельской местности или малых городах

 

Образование

«Порядка 200 тыс. ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Все слова о справедливости, равных возможностях просто раздражают»

 

 • Все школы должны соответствовать современным условиям обучения. Эта проблема должна быть решена за 2 года
 • Все школы России будут обеспечены высокоскоростным интернетом
 • С 2020 года по принципу программы «Земский доктор» будет запущена программа «Земский учитель». Педагоги будут получать 1 миллион рублей подъемных при переезде в сёла и малые города
 • Не только медицинские и образовательные организации будут освобождены от уплаты налога на прибыль, но и региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Сэкономленные средства пойдут на повышение зарплат работникам.
 • Доходы заработной платы бюджетников должны расти темпами не ниже инфляции
 • Создаются Научно-образовательные центры в регионах – на очереди ещё 12
 • В 2021 году в 2 раза увеличится количество колледжей и техникумов.

 

Экология

«Мусорными проблемами не занимались, может быть сто лет, то есть никогда, на самом деле не занимались. Многие полигоны переполнены. Долю обработки отходов надо повысить с 8-9 до 60 процентов»

 • Реформа обращения с ТКО поставлены на жёсткий контроль. Недопустимость роста тарифов при отсутствии улучшения качества услуг. Причины проблемы, планы по закрытию мусорных полигонов.
 • Снижение выбросов в атмосферу не менее чем на 20 процентов и введение чёткой ответственности для нарушителей
 • Открытие новых национальных парков и новые правила эксплуатации заповедников

Бизнес

«Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей»

 

 • Строительные компании освободят от уплаты налога на прибыль и НДС за передаваемые государству и муниципалитетам инфраструктурные и социальные проекты
 • Поставлена задача сформировать особые условия для развития стартапов в сфере АйТи
 • В России появится собственный защищённый бренд отечественной «зелёной» продукции
 • Новые меры прекращения административного давления на бизнес. Создание специальной цифровой платформы для обращений по фактам давления на бизнес. С 1 января 2021 года прекратят своё действие все старые нормативные акты в сфере контроля и надзора.

 

Инфраструктурные проекты,

 развитие Дальнего Востока, технологии

 

 • В 2019 году на полной мощности заработает скоростная автодорога Москва – Санкт-Петербург. Это новые рабочие места для регионов
 • Все регионы ДФО должны выйти на уровень выше среднероссийского
 • Задача ближайших лет – организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету и 5G
 • Подписан Указ о генетических исследований. Такая же программа будет запущена и в сфере искусственного интеллекта

 

«Россия – страна возможностей»

 

 • Система самореализации школьников. «Сириус», «Мой первый бизнес», «Билет в будущее», Кванториумы. Они должны стать доступными для всех. Создание миллиона новых мест в системе дополнительного образования.

 

Патриотизм и целостность страны

 

 • Новые виды вооружения прошли успешные испытания

 

ССЫЛКА