Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Январь 2019 года

Лъэпкъым и зэчийхэр

Лъэпкъым и зэчийхэр Мыдаущ, мыкIийхэ, КъулыкъущIэ шэнтым хуеIэу зэрымыкъу, Е зи гупкIэ исым Щытхъу уэрэд хуаусу, Къэзылъхуа я лъэпкъым къыхуамыхь емыкIу. Ахэр бегъымбару Хэт игъэхъыбарми, Хэт игъэцIыху Iейми – иремыхъу фи фIэщ: Ахэм уасэу яIэр Я хьилымырщ, я Iэрщ, Я псэм и къабзагъырщ ахэр зыщIыр лъэщ. Лъэпкъым и зэчийхэм Шхын емых я джийхэм, КъыщIадза лэжьыгъэр ямыщIау зэтес, ЛIыгъэкIэ, уэрэдкIэ, УсэкIэ,...

Еджэн