Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Сентябрь 2018 года

ЗэгурыIуэныгъэ зэдащIащ

Мы махуэхэм Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ Санкт-Петербург и губернатор Полтавченко Георгийрэ Iэпэ щIадзащ хэгъуэгухэм я зэдэлэжьэныр 2019-2022 гъэхэм ирагъэфIэкIуэным хуэгъэза «дорожная карта» жыхуаIэм. АбыкIэ щIагъэбыдыхьащ зэгъусэу ялэжьыну Iуэхугъуэхэр. Санкт-Петербургрэ Къэрэшей – Черкесымрэ яIэ лъэкIыныгъэхэр къыхалъытэкIэ, зэдэлэжьэныгъэр ялъэIэсынущ турист Iуэхум, медицинэм, хущхъуэ, шхын, хьэпшып лъэныкъуэхэми.  №70...

Еджэн