Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Июнь 2018 года

Зыужьыныгъэ гъуэгу

Иджыблагъэ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Москва деж щыIущIащ УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Патрушев Дмитрий. ЗэIущIэм къриубыдэу тепсэлъыхьащ хэгъуэгум и мэкъумэш зыужьыныгъэм, абы щхьэпэну экономикэ, социальнэ инвестицэ проектхэм, къэрал программэхэм. Гуапэ зэрыхъущи, федеральнэ министрым лъагэу къилъытащ Къэрэшей-Черкесым и мэкъумэш хъызмэт зыужьыныгъэр, къыхигъэщащ а зыужьыныгъэр илъэс къэси нэхъри зэрефIакIуэр, продукцэ нэхъыбэ къызэрыщIигъэкIыр. Апхуэдэу, 2013 гъэм елъытауэ, мэкъумэш хъызмэтым продукцэу къыщIигъэкIар проценти 10-кIэ хэхъуащ, псори зэхэту сом мелард 32,3-рэ...

Еджэн

Террорым пэщIэт Комиссэм

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид Псыжь къуажэм щригъэкIуэкIащ хэгъуэгум щыIэ террорым пэщIэт Комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэр щызэIущIэ зэхиублэм, хэгъуэгум и Iэтащхьэм къызэрыхигъэщащи, Комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ зэхэтыр зэхохьэ Урысейм и Махуэр щагъэлъэпIэнум, апхуэдэ къабзэу футболымкIэ Дунейпсо чемпионатыр щыщIидзэнум...

Еджэн

МахуэщI хэщхьэжыр – Москва къалэм

Москва къалэм Поклоннэ джабэм тет Мемориальнэ мэжджытым накъыгъэм и 30-м, «Шатер Рамадана» псапащIэ проектым ипкъ иту, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Махуэ щекIуэкIащ. МахуэщI пшыхьхэщхьэжым къриубыдэу республикэм и социально-экономикэ, щэнхабзэ, хабзэ фIыгъуэхэр ягъэлъэгъуащ.    №42...

Еджэн