Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Апрель 2018 года

Шынагъуэншагъэр нэIэм щIагъэтщ

Иджыблагъэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и къалащхьэ Черкесск щекIуэкIащ Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и секретарь Патрушев Николай зыхэта зэIущIэр. Ар егъэкIуэкIыныр зи жэрдэм къикIар УФ-м и Президент Путин Владимирщ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ Бела венцев Олег, УФ-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Аристархов Владимир, УФ-м щIэныгъэмкIэ и министрым...

Еджэн