Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Февраль 2018 года

Хэгъуэгухэм я зэпыщIэныгъэр ирагъэфIакIуэ

Сочи къалэм Урысейпсо инвест форум иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абдеж Урысейм и Правительствэм и Тхьэмадэ Медведев Дмитрий яIущIащ ди къэралым хыхьэ хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм. Зэпсэлъэныгъэм ипкъ иту, Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщу къыхагъэщащ мыбюджет зэпыщIэныгъэм зегъэужьыныр, инфраструктурэр егъэфIэкIуэныр. — Япэрауэ, сыт и лъэныкъуэкIи дыхущIокъу федеральнэ бюджетым къыхэдгъэкI мылъкур псоми нэгъэсауэ ятедгуэшэну. Абы папщIэ...

Еджэн

ПщIэ зыхуэтщI Арэшыкъуэ Къанщауэ!

Адыгэм къыщIэхъуэ щIалэгъуалэми, курыт ныбжьым итхэми щапхъэ зытрахыпхъэ нэхъыжьыфI, лъэпкъым ди жьантIэр тхуэзыгъэбжьыфIэ тхьэмадэ Iумахуэщ нобэ зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ Арэшыкъуэ Къанщауэ. ГуащIафIэу, лъэужьыфIэу а гъуэгуанэ дахэр къызэзынэкIа лэжьакIуэшхуэм зэфIэкI ин хилъхьащ ди къуэш республикэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, и мэкъумэш IэнатIэр къэIэтыным, зегъэужьыным, жылагъуэ Iуэхухэр зыхуей хуэзэу дэгъэкIыным. Дэ дыщыгъуазэщ зэрылэжьа...

Еджэн