Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Январь 2018 года

Нэхъыщхьэр – цIыхухэм я шынагъуэншагъэращ

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и антитеррор комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Урысейм и Лъэпкъ антитеррор комитетым и лIыкIуэ Качалин Михаил. Ахэр тепсэлъыхьащ къэрал властымрэ щIыпIэ самоуправленэмрэ я органхэмрэ хабзэхъумэ къулыкъухэмрэ Урысей Федерацэм и Президентым и хэхыныгъэр егъэкIуэкIыным зэрыхуэхьэзырым ехьэлIа упщIэм. КъинэмыщIауэ, зэIущIэм хэтахэм къапщытэжащ 2017 гъэм антитеррор комиссэмрэ...

Еджэн

Ди лъэпкъэгъу режиссерыр – Дунейпсо утыку

Къэрэшей-Черкесым щыщ, ди лъэпкъэгъу Братхэ Руслан киномрэ макъамэмрэ тегъэпсыхьа «Кустендорф» Дунейпсо фестивалым и саугъэтхэм ящыщ зыр къыхуагъэфэщащ. Руслан и «Лалай-Балалай» короткометражнэ фильмыр лъэщу ди къэралым и утыку къихьагъэххэми, кино гъуазджэм теухуа Дунейпсо фестивалхэм я саугъэтхэри абы зэхуехьэс. Апхуэдэу, Сербие къэралым  иджыблагъэ щекIуэкIа, киномрэ макъамэмрэ ятеухуа XI «Кустендорф» Дунейпсо кинофестивалым и саугъэтхэм языхэзыр Братхэ...

Еджэн

ЗэхъуэкIыныгъэхэм къару хэлъхьэн

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ зыхуей хуэгъэзэным и Илъэсым ипкъ иту, жыджэру зи лэжьыгъэр къызэзыгъэпэщ муниципалитетхэм КъЧР-м и Iэтащхьэм и грантыр хуагъэфэщэнущ. Мы махуэхэм Зеленчук муниципальнэ районым лэжьыгъэ IуэхукIэ еблэгъащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. №4...

Еджэн

Пщэрылъхэр яхуещI

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ Уэз Аслъэнрэ абы и къуэдзэхэмрэ иджыблагъэ яIущIащ. Темрезов Рэшид абыхэм пщэрылъ яхуищIащ къалэхэмрэ район- хэмрэ зыхуей зэрыхуагъэзэнымкIэ план зэхагъэувэну. — 2018 гъэр республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ зыхуей хуэгъэзэным и Илъэсу согъэбелджылы. Абы папщIэ, мы Iуэхугъуэм ехьэлIауэ фызэрылэжьэну планыр зэхэвгъэувэу си пащхьэ къифлъхьэну...

Еджэн