Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Ноябрь 2017 года

СурэтыщIым и дунейр

ЩакIуэгъуэм (ноябрым) и 26-м къызэралъхурэ илъэс 65-рэ зэрырикъуар игъэлъэпIащ адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ творческэ цIыху гъэщIэгъуэн, Урысей Федерацэм и сурэтыщIхэм я Союзым хэт, КъЧР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд Рэмэзан и къуэм. СурэтыщIыр ящыщщ XX лIыщIыгъуэм и 1970 гъэхэм ди республикэм и гъуазджэ, художественнэ гъащIэм...

Еджэн

СКФО-м зеужь

Ищхъэрэ Кавказ Мы гъэм и кIэм нэгъунэ Ищхъэрэ Кавказым и курыт еджапIэ 13-м еджакIуэхэм щIыпIэщIэ къыхузэрагъэпэщынущ. Абы папщIэ Урысейм и Правительствэм и резерв фондым сом меларди 3,7-рэ къыхагъэкIащ. №№96 25.1.2017 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ Урысейм и Президент Путин Владимир и УнафэкIэ, ди къэралым перинатальнэ IуэхущIапIэу 32-рэ щаухуэну траухуащ. 18-р нэгъабэ лъандэрэ мэлажьэ, мы...

Еджэн

Шууей зекIуэлIхэр Жьакуэ къыщожьэ

Лъэпкъ Iуэху Адыгэхэр дэнэ щIыпIэ щымыпсэуами, ахэр зэкъуагъэувэ я къежьапIэр зыуэ зэрыщытым, лъэпкъыр лъэпкъыу къэнэжыным, и анэдэлъхубзэр, и щэнхабзэмрэ хабзэхэмрэ ихъумэжыным зэрытелажьэм, мамырыгъэр, гуапагъэр, фIым хуэлэжьэныр я гуращэу зэрыщытым. Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэхэр нэхъри гъэбыдэным, лъэпкъым и блэкIамрэ и къэкIуэнумрэ зэзыпх Iэмалхэр къэгъэсэбэпыным хуэунэтIауэ мы махуэхэм Жьакуэ къуажэм...

Еджэн

Мэкъумэш хъызмэт

БэвыфI къитынущ Ди хэгъуэгумкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ, «Закладка фруктового сада в Карачаево-Черкесской Республике» инвест проектым и етIуанэ Iыхьэр яутIыпщащ. Абы ипкъ иту, Адыгэ-Хьэблэ районым хыхьэ гектари 100-м мыIэрысей щыхасэнущ. ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. — Мы проектым и фIыгъэкIэ, республикэм щыпсэу цIыхухэр...

Еджэн

ДифI догъэлъапIэ

И щIэныгъэкIэ – дунейпсо утыкум Лъэпкъыр зэрыгушхуэу Мухьэдин! ЗыпIэтыну пщIати мурад ин, КъохъулIауэ уитщ къэрал утыку, ПхузэфIэкIыу къомыхьын емыкIу. Уадыгэ нэсщ, укъэрал цIыхущ! Уи акъылри жанщ, угупсэ нэхущ!.. Уи фIыр ягъэщIагъуэу дуней псом, Тхьэм уефIакIуэу куэдрэ уигъэпсэу!           ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ   Зи щIэныгъэр IэщIагъэ къыхихам хуэзыунэтIу, зи гуащIэкIэ къэралым хуэлажьэ цIыхухэм ящыщщ, экономикэ щIэныгъэхэм я...

Еджэн

Куликовскэ зэхэуэм и пэ адыгэхэм Мамай и дзэр зэрызэбграхуар

Куликовскэ зэхэуэм и пэ адыгэхэм Мамай и дзэр зэрызэбграхуар «Куликовская битва» зи фIэщыгъэцIэ зэхэуэр 1380 гъэм екIуэкIауэ щытащ. Донской Дмитрий зи пашэ дзэр пэщIэувауэ щытащ Мамай къришэжьа Золотая Орда хъаныгъуэм и дзэ зэрыпхъуакIуэхэм. Урысейм и тхыдэтххэм ягъэлъапIэу, нобэр къыздэсым яхуэмыIуэтэж тхыдэ Iыхьэщ мыр. ЕджапIэм дыщеджэхуи...

Еджэн