Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Август 2017 года

КъыщIэупщIэхэм дапэджэжу

Адыгэлъым зыкъыдегъащIэ ГъэщIэгъуэнщ тхыдэ лъагъуэхэм уриплъэжыну. Нэхъ гъэщIэгъуэныжыр цIыхум и пкъым ирижэ лъым и къуэпс зэпыщIэныгъэхэм урикIуэнращ. ЛIыщIыгъуэ дапщэ темыкIами, сыт хуэдэлъ зэхэпхъа мыхъуами, къызытекIа япэрей лъы ткIуэпсыр гъуэщэнкIэ Iэмал иIэкъым. Ар нэгъэсауэ къахутэф иджырей щIэныгъэлIхэм къызэрыкIуэ дыдэу. ДНК-тест IэмалымкIэ ди лъым хэплъэмэ, дызыщыщри, дыкъызытекIари,...

Еджэн

Шынагъуэншагъэр зэрахъумэм

ШыщхьэIум (августым) и 22-м КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэгъуэгум террорым пэщIэт и комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ, хэгъуэгум и унафэщIыр къытеувыIащ мыхьэнэшхуэ иIэу дызыхуэкIуэ махуэщIхэм: щIэныгъэм и Махуэм, террорым зэдебэнынымкIэ Махуэм, УФ-м щекIуэкIыну хэхыныгъэм, КъЧР-р илъэс 25-рэ зэрырикъур щыдгъэлъэпIэну махуэхэм. Фигу къэдгъэкIыжынщи,...

Еджэн

Япэ дыдэу яухуэнущ

Къэрэшей-Черкесым жыджэру зыхуегъэхьэзыр япэ дыдэу республикэм къыщызэIуахыну технопаркыр ухуэным. Проектым теухуауэ щытащ иджыблагъэ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм промышленностымрэ сатумрэкIэ и министр Аргун Муратрэ КъЧР-м мылъку, щIыгу зэхущытыкIэхэмкIэ и министр Поляков Евгенийрэ ядригъэкIуэкIа зэIущIэр. МинистерствитIыр проектым зэдолэжь, инвесторхэм зэпсэлъэныгъэхэр драгъэкIуэкI, зэгурыIуэныгъэхэр дащI. Технопаркыр...

Еджэн

1917 гъэр – лъэпкъым и гъащIэм

Илъэс пщIы бжыгъэкIэ ди совет къэралыгъуэм пэжыр зэраущэхуам къыхэкIыу, 1917 гъэм къэхъуа Iуэхугъуэхэм фIыуэ дыщымыгъуазэурэ къекIуэкIащ. А гъэр хуабжьу хьэлъэу щытащ. АтIэ, апщыгъуэращ пащтыхьыр щытрадзар: февраль буржуазнэ революцэмрэ Октябрь революцэмрэ къыщыхъеяр. Властым щIэбэнкIэрэ, «хужьхэмрэ» «плъыжьхэмрэ» гущIэгъуншэу зэрыукIащ, цIыху гъащIэхэр, гугъапIэхэр якъутащ. Нобэ зи гугъу...

Еджэн

Абхъаз зауэм хэта доброволецхэм я Махуэм

ЩIыхь нагъыщэ 1991 гъэм, шыщхьэIум (августым) и 14-м Куржым (Грузием) и Къэрал Советым и дзэхэр Абхъазым зауэкIэ ибэнауэ щытащ. Ищхъэрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэр Абхъазым, дэIэпыкъуэгъу хуэхъуауэ щытащ апщыгъуэм. Езыхэм я зэхэщIыкIыныгъэрэ гудзакъэрэкIэ къуэш республикэм дэIэпыкъуну Iэпэр хуэзишияхэм ящыщщ Къэрэшей-Черкес Республикэри. Ди республикэм щыщу нэрыбги 121-рэ...

Еджэн

Я махуэщIым къыпэкIуа хъуэхъу гуапэхэр

ШыщхьэIум (августым) и 15-м Къэрэшей-Черкес къэрал лъэпкъ библиотекэм махуэщIитI игъэлъэпIащ: IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 95-рэ зэрырикъуамрэ абы зи цIэр зэрихьэ, КъЧР-м и цIыхубэ тхакIуэ Байрамуковэ Хьэлимэт къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъумрэ. Апхуэдэ юбилей махуэщIхэм я щIыхькIэ, дауэдапщэм щIэту библиотекэм и щIыхьэпIэм къыщызэIуахащ Байрамуковэ Хьэлимэт и фэеплъ...

Еджэн

 Жанхъуэт и къуэ Кушыкупщ къыщалъхуа махуэм

Лъэпкъым и къекIуэкIыкIар Къэбэрдеишхуэм щыпсэуа адыгэхэм я иужьрей пщы уэлийуэ щытащ Бэчмырзэ Жанхъуэт и къуэ Кушыку. Бэчмырзэ унагъуэцIэр къэзыщтауэ щытахэр Пщыапщокъуэ Къазий къытепщIыкIахэращ. Къазий и къуэрылъху Жамболэт щIалих къыщIэхъуауэ щытащ: Тэтэрхъан, Щолэхъу, Долэт –Джэрий, Бэтокъуэ, Къайсын, Елмырзэ сымэ. Тхыдэтххэм къызэраIуатэмкIэ, Бэчмырзэ (Бекмурза) унагъуэцIэр япэ къэзыщтар...

Еджэн

И Хакум хуэпсэуащ

Адыгэ лъэпкъым и щIэныгъэ вагъуэхэм ящыщ зы, зи гуащIэкIэ, акъылкIэ, пабгъэныгъэ емышыжкIэ лъэпкъ щIэныгъэм лъэбакъуэ махуэкIэ хэбэкъуахэм ящыщщ Къэрэшей-Черкес Республикэм къыщыхъуа, адыгэлI щыпкъэу дунейм тета Хьэкъун Исуф Хьисэ и къуэр. Мы щIалэм лъэпкъ щIэныгъэм хэлъхьэныгъэу хуищIар уасэншэщ жыпIэми, угъуэщэну къыщIэкIынкъым. Сыту жыпIэмэ, гъащIэ къэухькIэ...

Еджэн

Илъэси 10 гъуэгуанэ

Къэрэшей-Черкесым хыхьэ Нэгъуей районыр къызэрагъэщIрэ илъэси 10 зэрырикъуар иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. Абы хэтащ республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, МВД-м и унафэщI Трифонов Игорь, ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутатхэр, Правительствэм хэтхэр, къалэхэмрэ районхэмрэ я Iэтащхьэхэр, динырылажьэхэр, Ставрополь крайм, Астрэхъан областым, Кърымым къикIа хьэщIэхэр. Районым щыпсэухэм захуигъазэкIэрэ,...

Еджэн

КIэрашэ Тембот Мыхьэмэт и къуэр илъэси 115-рэ щрикъум

И тхыгъэхэр ноби зэIэпах Зи гугъу тщIыну тхакIуэм «Шапсыгъхэм япхъу» тхыгъэ закъуэм нэхъ имытхами, адыгэ лъэпкъым фэеплъ сын хуигъэувынт. Ауэ абы фэеплъ псоми я нэхъ лъапIэу илъытэу щытар къэзылъхуа лъэпкъым и лъагъуныгъэрати, зыщIэхъуэпса дыдэр къехъулIащ. Абы и тхыгъэхэр дэтхэнэ адыгэ щIыналъэми, сыт хуэдэ адыгэ еджапIэми...

Еджэн