Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Июль 2017 года

Хэхыныгъэм хуэкIуэу

Урысейм и Президентым и лIыкIуэу Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум щыIэ Белавенцев Олегрэ УФ-м и Купсэ ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Памфиловэ Эллэрэ Псыхуабэ (Пятигорск) къалэм щызэхаша зэIущIэр теухуауэ щытащ мы гъэм фокIадэм (сентябрым) и 10-м екIуэкIыну, зыуэ щыт хэхыныгъэхэм. Абы хэтащ Къэрэшей-Черкесымрэ Ищхъэрэ Осетие-Аланиемрэ я...

Еджэн

Потсдам конференцым и хъумакIуэу

«Участники Парада Победы 1945 года» тхылъыр щызгъэхьэзырым, Псыжь къуажэм дэт, зи №1 курыт еджапIэм и музейм и унафэщI Чыкъуэ Фаризэт мы IуэхугъуэмкIэ къызэрыздэIэпыкъуфынур къызжаIащ. Апхуэдэу, Фаризэт нэIуасэ зыхуэсщIри, абы и деж сыщIэкIуар къыщищIэм, гуфIащ икIи Псыжь къуажэм щыщу Парадышхуэм хэта нэрыбгитIым я гугъу къысхуищIащ. Сэри...

Еджэн

Стадион нэхъыщхьэр

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и стадион нэхъыщхьэм щыIащ. Абы зригъэлъэгъуащ «Нарт» стадионым щекIуэкI зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр здынэсар. Спорт IуэхущIапIэр зэраухуэрэ илъэс 40 мэхъури, абы лъандэрэ ремонт лэжьыгъэ мыбдеж щрагъэкIуэкIакъым. Темрезов Рэшид и унафэкIэ, республикэм и Правительствэм мы спорт IуэхущIапIэр «Развитие физкультуры и спорта...

Еджэн

Макъамэ толъкъунхэм я кхъухь уардэ

ДАУР АСЛЪЭН 1940 гъэм июлым (бадзэуэгъуэм) и 24-м Къэрэшей-Черкесым хыхьэ Хьэбэз къуажэм къыщыхъуащ. Аслъэн зэрыцIыкIу лъандэрэ къызыхэкIа лъэпкъым нэм къимыщтэ IуданэкIэ пыщIауэ щытащ. Апхуэдэу, ар къыщIэтэджащ адыгэ IуэрыIуатэм, нартхэм ятеухуа лIыхъужь хъыбарыжьхэм я дуней гъэщIэгъуэным. Аслъэн я псалъэ зэпытт джэгуакIуэхэм, макъамэм хуэIэрыхуэхэм, уэрэджыIэхэм. ГъащIэм...

Еджэн

МардэщIэм тету

Гъуэгу шынагъуэншагъэ 2017-2018 еджэгъуэ илъэсыр щыщIидзэжым ехъулIэу, Къэрэшей-Черкес Республикэм щылажьэ курыт еджапIэхэм я Iэхэлъахэхэм хиубыдэ лъэс зекIуапIэхэр щытыкIэ тэрэзым ирагъэувэнущ, мардэхэм екIу ящIынущ. — Ар зи нэIэ щIэтыну къызэдгъэпэща комиссэм бадзэуэгъуэм и 30-м нэгъунэ курыт еджапIэхэм я гъунэгъу, республикэ, щIыпIэ мыхьэнэ зиIэ автомобиль гъуэгухэм хиубыдэ лъэс...

Еджэн

Форумым къикIыу

УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Ищхъэрэ Кав каз федеральнэ хэгъуэ гум щыIэмрэ кавказ политикэмкIэ Купсэмрэ я дэIэпыкъуныгъэкIэ Романтик жылагъуэм, мы гъэм еплIанэу, «Архыз ХХI» форум щекIуэкIащ. «Коммуникации в сфере НКО: разговор с властью» псалъэмакъращ форумыр зытеухуауэ щытар. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъЧР-м и Iэтащхьэ...

Еджэн

ТхьэкIушынэ Аслъэн ягъэлъэпIащ

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъуар игъэлъэпIащ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу щыта, республикэм и къэрал чэнджэщэгъу, Мейкъуапэ къэрал технологическэ университетым и президент  ТхьэкIушынэ Аслъэн. МахуэщIым ехъулIэу Мейкъуапэ дэт къэрал филармонием гуфIэгъуэ пшыхь  къыщызэрагъэпэщащ. ТхьэкIушынэм ехъуэхъуну пшыхьым къекIуэлIащ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ къалэнхэр зыгъэзащIэ...

Еджэн

Эскишехир деж

Эскишехир тырку къалэм дэт щIыпIэ университетым деж 1763-1864 гъэхэм екIуэкIа урыс-кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм папщIэ фэеплъ сын къыщызэIуахащ. Ар къызэрагъэпэщащ къалэм щыпсэу адыгэхэм я Хасэр илъэс 50 щрикъумрэ адыгэ лъэпкъым я щыгъуэщIэж махуэмрэ ехъулIэу. Ар Эскишехир къалэм щылажьэ Хасэм хэтхэм я ахъшэкIэ ирагъэщIащ. КъинэмыщIауэ, ди...

Еджэн

ЗэгурыIуэныгъэр япэ ирагъэщ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэс щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Щамым (Сирием), Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм щыIэ хасэхэм, Къэбэрдей- Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Черкес, Краснодар, Ставрополь, Ищхъэрэ Осетие — Алание щIыналъэхэм щылажьэ хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэр,...

Еджэн

Гъуэгум щызекIуэ хабзэхэр

Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид гъуэгу шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыны- мкIэ комиссэм и зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ, ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм жиIащ иужьрей илъэсхэм республикэ властым и зыгъэзащIэ органхэмрэ федеральнэ структурэхэмрэ зэгъусэу гъуэгу шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным ехьэлIауэ лэжьыгъэ купщIафIэ зэрырагъэкIуэкIар. Апхуэдэу, нэрылъагъуу ефIэкIуащ федеральнэ, республикэ мыхьэнэ...

Еджэн