Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Июнь 2017 года

Iуащхьэмахуэ и щыгум япэ дыдэу иува Хьэшыр Чылар

Хьэшыр Чылар къыщалъхуа Махуэм Iуащхьэмахуэ и щыгум япэ дыдэу иува Хьэшыр Чылар зымыцIыху адыгэ щыIэу фIэщ щIыгъуейщ. Ауэ а лъэхъэнэм Урысейм и цIыху Iуащхьэмахуэ дэмыкI мыхъуу щIэхъуам и щхьэусыгъуэм куэд щыгъуазэкъым. 1827 гъэм Урысей Правительствэм къыдигъэкI дыщэ сомым и уасэр нэхъ лъапIэ ищIмэ и щIасэу, платинэм...

Еджэн

«Архъыз-XXI» граждан форумым теухуауэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм «Архъыз-XXI» фIэщыгъэцIэр зиIэ, IV Ищхъэрэ-Кавказ граждан фо- румыр щекIуэкIынущ. Ар къызэрегъэпэщ «Центр современной кавказской политики «Кавказ»-м, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и дэIэпыкъуныгъэкIэ, хэлэжьыхьыныгъэкIэ. Фыщыдгъэгъуэзэнщи, «Архъыз-XXI» фIэщыгъэцIэр зиIэ, IV Ищхъэрэ-Кавказ граждан форумыр бадзэуэгъуэм (июлым) и 12-м «Архъыз» турист-рекреацэ комплексым щекIуэ- кIынущ. Iуэхугъуэр...

Еджэн

ГъащIэм гугъапIэщIэкIэ хобакъуэ

ГуфIэгъуэ пшыхьым къикIыу Черкесск къалэм и утыку нэхъыщхьэм деж гуфIэгъуэ пшыхь иджыблагъэ щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ курыт еджапIэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм папщIэ. Пшыхьым хэтащ республикэм и къалащхьэм и курыт еджапIэхэм къыщIэкIа еджакIуэ 444-рэ, абыхэм я егъэджакIуэхэр, адэ- анэхэр. Япэ щIыкIэ, видео щIыкIэм тету, балигъ гъащIэм хыхьэ Урысейм...

Еджэн

Апхуэдэр зэи пщыгъупщэ хъунукъым

Хьид Махуэм Фэеплъымрэ щыгъуэмрэ я махуэм Мы гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 22-м илъэс 76-рэ ирикъуащ совет цIыху мелуан 27-м нэсым я псэ щата Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ. Абы ехьэлIауэ Черкесск къалэм дэт «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» деж «Фэеплъ уэздыгъэ» урысейпсо акцэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ къалэм дэт...

Еджэн

ТхакIуэ пажэм и къалэм лъэужьыр

Туаршы Аслъэн Умар и къуэр 1929 гъэм мэкъуауэгъуэ мазэм и 15м Къэрэшей-Черкесым хыхьэ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуащ. Зи сабиигъуэр зауэм хиубы дэу пасэу балигъ хъуа ныбжьыщIэхэм ящыщщ ар. Илъэс пщыкIуплI ныбжьым иту Аслъэн станокым бгъэдэуват. Абдежым къыщыщIидзэри лэжьыгъэ IэнатIэ зыбжанэ ирихьэкIащ, компартым и Хьэбэз райкомым...

Еджэн

Тхылъ щхьэхуэу къыдэкIа и лэжьыгъэхэр

 Михаил IуэрыIуатэм хуиIа лъагъуныгъэм и фIыгъэкIэ Къэрэшей-Черкес щIэныгъэкъэхутакIуэ институтым щылэжьэху абы зэхуихьэсыжыфащ жанркIи формэкIи зэхуэмыдэу тхыгъэ телъыджэхэр. Абыхэм ящыщ куэд къыдигъэкIыжащ, абыхэм къэхутэныгъэхэри щIыгъуу. Ар псом хуэмыдэу ехьэ       лIащ IуэрыIуатэм и нэхъ жанр пасэрейхэм щыщ мифхэм, дунейр зэрыгъэпсам, тхьэхэм, лIыхъужьхэм теу хуахэм. «Мифологическая и обрядов ая поэзия адыгов»...

Еджэн

ЩIэныгъэлI журналист нэс

Еджагъэшхуэ, щIэныгъэлI, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Мыжей Михаил 1937 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) 5м Черкесск къалэм къыщыхъуащ. Хэку зауэшхуэм адэншэу къигъэна куэдым ящыщт ар. ЩIалищ къызыхуэна и анэ ФатIимэт и бынхэр иригъэджащ. ДжэгуакIуэшхуэу, цIэрыIуэу щыта Мыжей Сэхьид и къуэрылъху Михаил къалэм дэт лъэпкъ еджапIэинтернатыр дыжьын...

Еджэн

ЕджапIэщIэхэр ухуэным, зэгъэзэхуэжыным

Мэкъуауэгъуэм (июным) и 13-м УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэ Медведев Дмитрий Владикавказ къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ СКФО-м хыхьэ хэгъуэгухэм еджапIэхэр зэрыщаухуэм. Медведев Дмитрий къытеувыIащ хэгъуэгум сабий куэд къызэрыщыхъум, ар къыхалъытэкIэрэ, еджапIэхэр зэрахуримыкъум, абы папщIэ Iэмал зэхуэмыдэхэр къэгъэсэбэпын...

Еджэн

ТекIуэныгъэм и илъэс 72-м

Нагъыщэм ЛIыхъужьыр къигъуэтыжащ Хэку зауэшхуэм ди къэралым ТекIуэныгъэ Иныр къызэрихьрэ илъэс 72-рэ текIыжами, цIыху нэхъыбэ зыхэкIуэдауэ тхыдэм хыхьа зауэм нобэр къыздэсым цIыхугур егъэхыщIэ. Дауэ щымытми, нобэ щIэблэм къыднэсыж псори — зауэм и кIапэлъапэ къудейуэ аращ. ХьэкъыпIэкIэ, зауэм и джэрпэджэж дыджыр зэгуэрми ужьыхыну къыщIэкIынкъым. ГъэщIэгъуэнщ гъащIэр зэрызэхэухуэнар....

Еджэн

ГъэсынхэкIхэм ехьэлIауэ

  Москва къалэ СКФО-м къыбгъэдэкIа, хэгъуэгум и гъэсынхэкI-энергетическэ комплексым телажьэ  лIыкIуэхэр иджыблагъэ хэтащ УФ-м и Правительствэм и вице-премьер Хлопонин Алек-сандр зи пашэу  Москва къалэм щекIуэкIа зэIущIэм. Абы хэтащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид. ЗэIущIэр зытеухуар УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ Медведев Дмитрий ищIа унафэр зэрагъэзащIэр, гъэсынхэкI-энергетическэ комплексым...

Еджэн