Акутально

Къалэм гуащIафIэЗыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Архив публикаций за Апрель 2017 года

Зыужьыныгъэмрэ хыхьэхэкIымрэ

КъЧР-м и Правительствэм и Унэм накъыгъэм (майм) и 26-м щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ урысей хыхьэхэкIым и IэщIагъэ Махуэм. ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр НэкIухъу Алий, Министерствэм и IэщIа-гъэлIхэр, республикэм хыхьэхэкI цIыкIумрэ ику итымрэ и лэжьакIуэхэр. Къэрэшей-Черкес Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм и Iыхьэ нэхъыщхьэу щыткIэрэ,...

Еджэн

ЕГЭ-м, ГИА-м теухуауэ

Къэрал экзаменхэр Мы гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 29-м нэгъунэ екIуэкIыну Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр е 9-нэ классхэм хэсхэм ятын щIадзащ. Абыхэм хамэбзэхэмкIэ гъэунэхуныгъэхэр къыщIадзащ. КъинэмыщIауэ, е 9-нэ классхэм щеджэхэм нэхъыбэу ятыну къыхахар обществознаниеращ — еджакIуэ 2600-м, биологиер — 2014-м, тхыдэр — 736-м, химиер — 613-м,...

Еджэн

Гъуэгум и щытыкIэр ирагъэфIакIуэ

Мало-Къэрэшей районым хыхьэ «Конзавод – Коммунстрой — Медовые водопады» автомобиль гъуэгум и ухуэныгъэхэр ирагъэжьащ. Ухуэныгъэхэм я фIыгъэкIэ, цIэрыIуэ хъуа турист-рекреацэ комплексым транспортыр зэрекIуалIэ гъуэгум и щытыкIэр ефIэкIуэнущ. Лэжьыгъэр къыщызэрагъэпэщынущ километри 7,53-рэ зи кIыхьагъ гъуэгум. Мы проектыр гъэзэщIа хъумэ, гъуэгум и шынагъуэншагъэр ефIэкIуэнущ, абы и фIыщIэкIи Мало-Къэрэшей...

Еджэн