Бзэр, IуэрыIуатэр, щэнхабзэр
Къэралым и Конституцэм и 68, 69-нэ статьяхэм халъхьэну ягъэнэIуа зэхъуэкIыныгъэхэм лъэпкъыбзэхэм я хьэлэмэт хэлъщ. Абыхэм япкъ иткIэрэ, дэтхэнэ лъэпкъми конституцэ хуитыныгъэ иIэщ и бзэр иджынымкIэ, зригъэужьынымкIэ.
КъинэмыщIауэ, Урысей Федерацэм зыуи дикъузэкъым лъэпкъ мащIэхэм я хуитыныгъэхэр. Апхуэдэхэм я бзэр яджынымкIэ, я IуэрыIуатэр яхъумэнымкIэ хабзэ хуитыныгъэ псори яIэщ.
Лъэпкъыбзэхэм, хабзэхэм, IуэрыIуатэм ехьэлIауэ и гупсысэхэмкIэ жылагъуэм догуашэ «Алашара» абазэ лъэпкъ зэгухьэныгъэм и унафэщI Чекалов Георгий.
—Апхуэдэ конституцэ зэхъуэкIыныгъэхэм къагъэлъагъуэ лъэпкъ мащIэхэм я хуитыныгъэхэр, ахэр хъума зэрыхъунури щIегъэбыдэ. Догугъэ лъэпкъыбзэхэр хъума хъуным, заужьыным адэкIи къэралыр и телъхьэ хъуну.
КъинэмыщIауэ, зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьа нэужь лъэпкъ мащIэхэр нэхъ жыджэру мы Iуэхухэм хашэну, бзэм зиужьыным экономикэ, социальна щIэгъэкъуэн игъуэтыну дыпоплъэ,— жиIащ Чекаловым.

Об авторе

Черкес Хэку

Просмотреть все сообщения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.