Бзэр, IуэрыIуатэр, щэнхабзэр
Къэралым и Конституцэм и 68, 69-нэ статьяхэм халъхьэну ягъэнэIуа зэхъуэкIыныгъэхэм лъэпкъыбзэхэм я хьэлэмэт хэлъщ. Абыхэм япкъ иткIэрэ, дэтхэнэ лъэпкъми конституцэ хуитыныгъэ иIэщ и бзэр иджынымкIэ, зригъэужьынымкIэ.
КъинэмыщIауэ, Урысей Федерацэм зыуи дикъузэкъым лъэпкъ мащIэхэм я хуитыныгъэхэр. Апхуэдэхэм я бзэр яджынымкIэ, я IуэрыIуатэр яхъумэнымкIэ хабзэ хуитыныгъэ псори яIэщ.
Лъэпкъыбзэхэм, хабзэхэм, IуэрыIуатэм ехьэлIауэ и гупсысэхэмкIэ жылагъуэм догуашэ «Алашара» абазэ лъэпкъ зэгухьэныгъэм и унафэщI Чекалов Георгий.
—Апхуэдэ конституцэ зэхъуэкIыныгъэхэм къагъэлъагъуэ лъэпкъ мащIэхэм я хуитыныгъэхэр, ахэр хъума зэрыхъунури щIегъэбыдэ. Догугъэ лъэпкъыбзэхэр хъума хъуным, заужьыным адэкIи къэралыр и телъхьэ хъуну.
КъинэмыщIауэ, зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьа нэужь лъэпкъ мащIэхэр нэхъ жыджэру мы Iуэхухэм хашэну, бзэм зиужьыным экономикэ, социальна щIэгъэкъуэн игъуэтыну дыпоплъэ,— жиIащ Чекаловым.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.