Президентым дащтэ

Президентым дащтэ

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир мы гъэм накъыгъэм (майм) и 11-м жиIащ коронавирус уз зэрыцIалэм къыхэкIыу урысей цIыхухэр я унэхэм щIэсыным, лъэныкъуэ зырагъэзыным (самоизоляция) щытыкIэм хуэм-хуэмурэ къызэрыхэкIыжынур, лэжьапIэхэм зэрыдэкIыжынур.

КъинэмыщIауэ, къэралым и Президентым жиIащ иджыри къэс щымыIа дэIэпыкъуныгъэ лIэужьыгъуэхэр зэрыщыIэнур. Ахэр зыхуэунэтIар экономикэ зэфIэзэрыхьыныгъэм зи псэукIэр нэхъри хьэлъэ ищIа, сабий зыщIэс унагъуэхэм финанс дэIэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэтынращ.

            Жылагъуэм и гупсысэр джынымкIэ Урысейпсо купсэм (ВЦИОМ) иригъэкIуэкIа щIэупщIэныгъэм къызэригъэлъэгъуащи, Урысейм и цIыхухэм я нэхъыбэм ягу ирихьащ Президентым и къыхэлъхьэныгъэхэр, унагъуэхэм зэрадэIэпыкъуну Iэмалхэр. Апхуэдэу, урысей цIыхухэм я процент 81-м къызэралъытэмкIэ, Президентым и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэща дэIэпыкъуныгъэхэр жылагъуэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ икIи ахэр дащтэ.

Апхуэдэу, зэ тыгъуэу сом мини 10 зырыз, зи ныбжьыр илъэси 3-15 хъуахэм иратыныр урысей цIыхухэм я процент 95-м Президентым дащтащ. Сабийм кIэлъыплъу, мылажьэу щысым ират пособэр хуэдитIкIэ хагъэхъуэнри  ягу ирихьащ процент 93-м. Къэрал дэIэпыкъуныгъэщIэхэм щыщщ процент 92-р арэзыныгъэкIэ зыпэджэжари: мы гъэм мэлыжьыхь(апрель)-мэкъуауэгъуэ (июнь) мазищым мазэ къэс сом мини 5 зырыз  илъэси 3-м нэс зи ныбжь сабийхэм иратыныр.

Урысей цIыхухэм я процент 91-м дащтащ илъэси 3-7 зи ныбжь сабийхэми пособэ иратыным теухуауэ Президентым къихьа унафэр. Социальнэ къулыкъухэм щылажьэхэм я иужьрей мази 3 улахуэми хэхъуэ зэрыхуащIынур ягу ирихьащ.

Экономикэм и лъабжьэгъэтIылъ IуэхущIапIэхэм, санитар мардэхэр ягъэзащIэу, я лэжьыгъэр ирагъэжьэжынымкIэ ягъуэта хуитыныгъэми урысей цIыху куэдым арэзыныгъэ иратащ. Апхуэдэхэр процент 89-рэ мэхъу. Процент 80-р арэзы техъуащ накъыгъэм и 12-м щегъэжьауэ лэжьэгъуэ махуэхэр щIидзэжыным, ауэ санитар мардэхэр ягъэзащIэу, цIыху куэд зэхыхьэхэр щымыIэу.

Процент 76-м ягу ирихьащ зи уней Iуэху зезыхуэ хьэрычэтыщIэхэм, IуэхущIэхэм 2019 гъэм ята хьэкълыкъым зэрыщыту къыхурырагъэгъэзэжыным, коронавирусым и зэран зэкIа IуэхущIапIэхэм мы гъэм и мэлыжьыхь-мэкъуауэгъуэ мазэхэм  хьэкълыкъ ямытынм теухуауэ Путин Владимир жиIар. Коронавирус узыр къэхутэнымкIэ тестхэр нэхъыбэ хъуащ—зы жэщ-махуэм мин 300-м нэс. Апхуэдэ щытыкIэр ягу ирохь урысей цIыхухэм я процент 75-м.

Узым и ягъэкIэ зи лэжьыгъэр зэтеувыIа, хэщIыныгъэ зыгъуэта IуэхущIапIэхэм, къулыкъущIапIэхэм я Iуэхухэр ирагъэзэкIуэжын IэмалкIэ кредит программэ щхьэхуэ ирагъэжьащ. Апхуэдэ Iэмалыр дащтащ къэралым щыпсэум и процент 72-м. Узым ехьэлIа унафэхэр, «самоизоляцием» къикIыным теухуа унафэхэр шынагъуэншагъэм, санитар щытыкIэм елъытауэрэ хэгъуэгухэм я Iэтащхьэхэм  унафэхэр къахьынымкIэ УФ-м и Президентым ярита хуитыныгъэр дащтащ урысей цIыхухэм я процент 71-м.

МРОТ-м хуэдиз хьэкълыкъ вычет хьэрычэтыщIэхэм хуащIыным дащтащ урысей цIыху процент 70-м. Уней хьэрычэтыщIэхэм е хыхьэхэкI цIыкIум финанс дэIэпыкъуныгъэ мыин языгъэгъуэт къэрал къулыкъухэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтынымкIэ Президентым и къыхэлъхьэныгъэр дащтащ Урысейм и цIыхухэм я процент 63-м.

УФ-м и Президентым и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэща дэIэпыкъуныгъэ Iэмалхэр игъуэу, мыхьэнэшхуэ иIэу къалъытэу дащтащ Урысейм и цIыхухэм я процент 81-м.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.