ЗэпыщIэныгъэм и фIагъ

Иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Байчоров Елдаррэ «Россельхозбанк»-м и Ставрополь къудамэм и унафэщI Тихомировэ Зоерэ. ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэи министр Боташев Анзор.
ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ дяпэкIэ я зэдэлэжьэныгъэм, хуэгъэкIуэтэныгъэ
кредитхэм, банкым и хуэIухуэщIэхэр нэхъыбэ щIыным, республикэм и мэкъумэш хъызмэтым 2020 гъэм нэгъунэ зиужьыным теухуа къэрал программэхэм.

КъинэмыщIауэ, зэдэлэжьэныгъэ зэгурыIуэныгъэ зэхуэмыдэхэр зэIущIэм деж щызэдащIащ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.