ЗэпыщIэныгъэм и фIагъ

Иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Байчоров Елдаррэ «Россельхозбанк»-м и Ставрополь къудамэм и унафэщI Тихомировэ Зоерэ. ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкIэи министр Боташев Анзор.
ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ дяпэкIэ я зэдэлэжьэныгъэм, хуэгъэкIуэтэныгъэ
кредитхэм, банкым и хуэIухуэщIэхэр нэхъыбэ щIыным, республикэм и мэкъумэш хъызмэтым 2020 гъэм нэгъунэ зиужьыным теухуа къэрал программэхэм.

КъинэмыщIауэ, зэдэлэжьэныгъэ зэгурыIуэныгъэ зэхуэмыдэхэр зэIущIэм деж щызэдащIащ.
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Об авторе

Черкес Хэку

Просмотреть все сообщения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.