ЩІалэгъуалэ хьэрычэтым УФ-м и Правительствэм щІалэгъуалэ хьэрычэтым гулъытэ хэха хуищІынущ, зыщІигъэкъуэнущ. Абы ипкъ иткІэрэ, зи Іуэху япэу мы къудамэм щезыгъэжьэнухэм къэрал дэІэпыкъуныгъэу сом мини 100-500 иратынущ.

Арктикэ щІыІэлъэ щІыпІэхэм зи Іуэху къыщезыгъэжьэнухэм грант дэІэпыкъуныгъэу зы сом мелуаным нэс иратынущ. Къэрал дэІэпыкъуныгъэр зратынур зытехуа­пхъэ щытыкІэр — илъэс 25-рэ и ныбжьу щытын хуейщ.

Къэрал дэІэпыкъуныгъэ ирагъэгъуэтынущ уней хьэ­рычэтыщІэхэми, къулыкъу, ІуэхущІапІэ къызэзыгъэпэщхэми. 2022 гъэм мы программэр пхагъэкІыным Правительствэм сом меларди 2-м щІигъу хуигъэнэІуащ.

«УФ-м и Президентым къыхигъэщащ дызэрыува экономикэ лъэпощхьэпохэм я къыхэкІыпІэ Іэмал нэхъыщхьэ хьэрычэтыр хъуну зэрыгугъэр. Абы къыхэкІыу, уней жэрдэмым, хьэрычэтым зыщІэдгъэкъуэныр ди къалэн пажэщ», — къыхигъэщащ УФ-м и Правительствэм и пашэм.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.