Щербинэ Еленэ

«Мамыр Iуэху ящIэну фIэщ щIыгъуейщ»
Политическэ щIэныгъэхэм я кандидат Щербинэ Еленэ сэтей ищIащ Украинэм щекIуэкI спецоперацэм хуиIэ и еплъыкIэр.
«Зауэ къэмыхъун папщIэ, апхуэдиз Iэщэ щыIэн хуейкъым. Си фIэщ мэхъу НАТО-м и IэщэхэмкIэ гъунэжу Украинэм и гъунапкъэ щIыпIэхэр зэриузэдар. Ар ауэ сытми мурадыншэу ищIакъым.
Ди къэралым и хьэлэмэтхэр КъухьэпIэм къыхилъытэну хуейкъым. Урысейр апхуэдэ щытыкIэм адэкIэ арэзы техъуэжынукъым.
КъухьэпIэм жиIэхэр, къахь унафэхэр, а Iэщэхэр мамыр IуэхукIэ къагъэсэбэпыну зэрыжаIэр фIэщ щIыгъуейщ. Дигу къэдгъэкIыжыфынущ Сербием, Ливием, Иракым, Щамым (Сирием) къыщекIуэкIахэр», — жиIащ Щербинэ Еленэ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.