Хэгъуэгу футболыр

 Темрезов Рэшид зымахуэ иригъэкIуэкIа «Эфир зэIухар» къигъэсэбэпри, Черкесск къалэм щыIэ «Академия футбола» спорт еджапIэм и унафэщI, футболымкIэ гъэсакIуэ Мащенко Сергей видеокIэ упщIитI хуигъэкIуауэ щытащ ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм.

 ГъэсакIуэм и лъэIум пэджэжу, мы махуэхэм КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ и министр Узденов Рэ­шид хэгъуэгум и журналистхэм яIущIащ Iуэхур зытетыр игъэнэIуэну.

«Ди хэгъуэгум и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIа «эфир зэIухам» деж Мащенко Сергей упщIэкIэ зыхуигъэзат ныбжьыщIэхэм зыздапсыхьын, зыздагъэсэн фут­бол манежкIэ республикэр къызэрызэмыгъэпэщар игу къеуэу.

АтIэ, нобэ, уэсыр Iуву щытелъ пIалъэм, гугъущ илъэси 3-5 ныбжьым ит сабийхэм уадэлэжьэныр.

Аращи, гъэсакIуэм и нэIэм щIэтхэр курыт еджапIэхэм ишэурэ спортзалхэм щегъасэ. Апхуэдэ спортзалхэр тегъэпсыхьакъым сабийр нэгъэсауэ псыхьыным, футболистыфI къахэщIыкIыным.

Мащенко Сергей зыхуэдгъэзащ манеж зэрыдухуэну проектыр и нэIэ щIигъэувэмэ ди гуапэу. Ди

чэнджэщхэм ар арэзы техъуэмэ, дяпэгъэ дэфтэрхэр дгъэхьэзырынущ, Iуэхури нэхъ псынщIэу кIуэтэнущ. Ауэ, гъэсакIуэм жэуапу къыдитыжынум емылъытауэ, дэ армырами илъэс къакIуэ манеж тщIын едгъэжьэн ди мурадщ», — жиIащ министрым.

ЛЫХЬ Тимур

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.