ХыхьэхэкІым — дэIэпыкъуныгъэ

ХыхьэхэкІым — дэIэпыкъуныгъэ

ХыхьэхэкІым зыщІэгъэкъуэным зи лэжьыгъэр теухуа «горячая линия» Къэрэшей-Черкесым къыщызэІуахащ. Ар зи жэрдэмыр КъЧР-м экономикэ зы­ужьыныгъэмкІэ и Министерствэмрэ хыхьэхэкІым зыщІэгъэкъуэнымкІэ Купсэмрэщ.
А телефон зэпыщІэныгъэмкІэ хьэрычэтыщІэхэм я упщІэхэмкІэ зыхуагъэзэ­фынущ, къэрал дэІэпыкъуныгъэхэр зыхуэдэм зыща­гъэгъуэзэфынущ, зрихьэлІэ гугъусыгъухэм ятеухуа упщІэхэри иратынкІэ хуитщ.
«Горячая линия» — м и къалэн нэхъыщхьэр — уп­щІэхэм жэуап иратын, хы­хьэхэкІым щылажьэхэм чэнджэщэгъу яхуэхъунращ.
«Горячая линия» теле­фоныр: 8-800-201-32-99 (телефон зэпыщІэныгъэр пщІэншэщ). Абы псэлъар хыхьэхэкІым щылажьэхэм защІэгъэкъуэнымкІэ Купсэм и ІэщІагъэлІхэм па­щІэнущ. Лэжьэгъуэ сыхьэтхэр (лэжьэгъуэ махуэхэм): 9-м щегъэжьауэ 18-м нэгъунэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.