Хъыбар нэпцIхэр я фIэщ ямыщIыну къыхуриджащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид


Хъыбар нэпцIхэр я фIэщ
ямыщIыну къыхуриджащ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшидреспубликэм щыпсэухэр къыхуриджащ хъыбар нэпцIхэр («фейк»-хэр) я фIэщ ямыщIыну.
«Махуэ зыбжанэ хъуауэ урысей офицерхэмрэ сэлэтхэмрэ хэтщ зауэ операцэ хэхам, лIыгъэрэ хахуагъэрэ яхэлъу Урысейм и стратегие шынагъуэншагъэр, ДНР, ЛНР хэгъуэгухэр яхъумэ.
Лъэпкъ шынагъуэншагъэм зэран къыхуэхъуну хущIэкъухэм яхуэгъэзауэ Урысейм и пашэ, ди къэралым и Президент Путин Владимир къихьа унафэр, хэкIыпIэр тэрэз дыдэщ. Иджырей операцэ хэхар — Iуэху хьэлъэщ, ауэ екIуэкIын хуейщ, абы щхьэусыгъуи иIэщ, мамырыгъэ къалэнхэр зыгъэзащIэщ. Урысейм нобэ ищIэ Iуэхур имыгъэзэщIамэ, пщэдей ди къэралым, абы щыпсэу цIыхухэм къапэплъэ шынагъуэм и инагъыр къэлъытэгъуейщ.
Япэрауэ, Урысейм нобэ IуегъэкIуэт Украинэм и ядернэ къэкIуэнум земыгъэубгъунымкIэ лъэкIыныгъэр. АтIэ, ар ди къэралыр, ди сабийхэр, къэкIуэну щIэблэхэр хъумэнымкIэ шынагъуэ ин зыпылъщ.
Украинэм щекIуэкI спецоперацэр — оккупацэ Iуэхукъым. Ди къэралым лъэкIыныгъэу, Iэмалу хъуар къегъэсэбэп цIыху мамырхэм я гъащIэмрэ шынагъуэншагъэмрэ хъумэнымкIэ. Жагъуэ зэрыхъущи, а зэпэщIэтыныгъэхэм хокIуадэ къулыкъущIэхэр, ди республикэм щыщхэри яхэту.
ЕтIуанэр! Мыхьэнэшхуэ иIэщ къывгурыIуэну: зауэр Урысейм къригъэжьакъым. Ди къэралым и мурадыр Донбасс, ЛНР хэгъуэгухэм щекIуэкI локальнэ зауэм, илъэси 8 хъуауэ хьэкъи-лажьи зимыIэу зэхэуэхэм цIыху мамырхэр зыхэкIуадэм, кIэ егъэгъуэтынращ.
Ещанэр. Мы махуэхэм Урысей Федерацэмрэ Украи-нэмрэ я лIыкIуэхэр япэу зэIущIащ. Абы гугъапIэ къыдитащ ди къэралым дежкIэ мыхьэнэ ин зиIэ лъэныкъуэгъазэхэмкIэ зэгурыIуэну.
ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ! Мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэр щекIуэкIкIэ къохъу хъыбархэр щхьэж зэрыхуейуэ утыку кърахьэу. Урысейм хуэгъэза экономическэ зауэм къы-дэкIуэу, хъыбарегъащIэ зауэри йокIуэкI. Ди къэралыр экономическэ изоляцэ, политикэ и лъэныкъуэкIэ хъыбарыншэ ящIыну зэрыпылъым дунейм тет къэрал куэд къыхэшытIа хъуащ.
Мыхьэнэшхуэ иIэщ дэтхэнэми бгъэдэлъ акъыл узэщIам, къэралым фIэщхъуныгъэ хуиIэным, ди лъэпкъ пашэм — Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыкъуэувэным. Дэ къыдгуроIуэ: къару зиIэр пэжращ. А пэжыр ди лъэныкъуэщ!», — щитхащ «Instagram»-м щиIэ напэкIуэцIым Темрезов Рэшид.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.