Хуапшынынущ

Хуапшынынущ

 

Гъатхэпэм (мартым) и 31-м щегъэжьауэ, сабийхэм загъэпсэхун папщIэ лагерхэм зэрагъакIуэ, кешбэк Iэмалыр зыхэт билетыр ящэн ирагъэжьэнущ.

2021 гъэм Урысейм япэу къыщыдагъэкIа кешбэк программэр аргуэру кърахьэжьэжынущи, накъыгъэм (майм) и 1-м пщIондэ дэтхэнэ зыми и сабийр лагерым игъэкIуэну лъэкIыныгъэ иIэнущ.

Абы хуэгъэзауэ, УФ-м и Правительствэм хэтхэм Президент Путин Владимир зэIущIэ щадригъэкIуэкIам унафэ къихьагъэххэщ. Сабийм и зыгъэпсэхугъуэ пIалъэр зэригъэкIуар зыпшыныну кърахьэжьа программэр зыгуэркIэ ещхьщ турист кешбэк программэ цIэрыIуэм.

 

Зи гугъу тщIы программэм къызэригъэувымкIэ, сабийм лагерым ирикIуэну къыхуащта билетым и уасэм и процент 50-р хуапшыныжынущ, ар нэсын­кIэ мэхъу сом мин 20-м.

«МИР» картэр къагъэсэбэпу билет уасэр лаге­рым и сайтми, туропера­торым и дежи, Интернетым и нэгъуэщI напэкIуэцIхэми къыщагъуэтыфынущ. Ахъшэр лэжьэгъуэ махуихым къриубыдэу я картэхэм къыхуагъэкIуэнущ.

ЗэрыгугъэмкIэ, лагерым  кIуэным хущIата уасэм и зэхуэдитIыр зыпшыныж программэм зыри зэран къы­хуэмыхъуу лэжьэн хуейщ. Лагерыр Урысейм и дэтхэнэ хэгъуэгуми къыщыхах хъунущ.

Гу зылъытапхъэщи, программэм хагъыхьа лагерхэр мирпутешествий.рф сайтым фихьэмэ къыщыв­гъуэтыфынущ. Псалъэм папщIэ, нэгъабэ апхуэдэ лагеру 1300-рэ хэтащ. Мы гъэм, кешбэк программэм лагерхэр езыр-езыру хохьэ. КъинэмыщIауэ, ахъшэ щIатын ипэ, адэ-анэхэм зэхагъэкIыпхъэщ къыхаха лагерыр программэм хэтрэ хэмытрэ.

ЛЫХЬ Тимур

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.