Ухуэныгъэ мурадхэр УФ-м ухуэныгъэмкІэ и министр Файзуллин Ирекрэ КъЧРм и Іэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ иджыблагъэ зэдрагъэкІуэкІа зэІущІэр КъэрэшейЧеркесым псэупІэ ухуэныгъэм зыщегъэужьыным теухуауэ щытащ.

Темрезов Рэшид федеральнэ министрыр щигъэгъуэзащ илъэс кІуам зэфІаха лэжьыгъэм. Апхуэдэу, 2021 гъэм ди  республикэм деж ухуэныгъэм и къэухьым, 2020 гъэм еплъытмэ, 1,8-кІэ хэхъуащ. ПсэупІэ ухуэныгъэу илъэс кІуам хьэзыр хъуащ метр зэбгъузэнатІэ 235200-рэ.

Лъэпкъ проектхэм, къэрал программэхэм тету мы илъэсым яухуэнущ Черкесск къалэм къыхэлъадэ, щІым теІэтыкІауэ щытыну  автомобиль зэблэжыпІэ, Карачаевск къалэм инженер ухуэныгъэхэр, пщІантІэ 50-рэ цІыхубэ зэхуэсыпІэ 13-рэ зэрагъэзэхуэжынущ, псыкІуапІэ ухуэныгъэ зэхуэмыдэу 3, метр зэбгъузэнатІэ мин 41-рэ хъууэ, къат куэду зэтет унэ 50. Черкесск къалэм и ищхъэрэ лъэныкъуэм щекІуэкІ  ухуэныгъэшхуэхэм адэкІи пащэнущ. Лъэныкъуэхэр  ирипсэлъащ ухуэныгъэ нэхъ щІэгъэпсынщІапхъэхэми, нэхъ зэужьэрэкІын хуейми.

Файзуллин Ирек къыхигъэщащ я зэдэлэжьэныгъэм и купщІэр цІыхухэм я псэукІэр егъэфІэкІуэнрауэ зэрыщытыр. ЗэІущІэм деж зэрыщыжаІащи, псэупІэ ухуэныгъэмкIэ, къалэ программэхэр пхыгъэкІыным, Іэмал имыІэу, пащэнущ.

КъинэмыщІауэ, дяпэкІэ илъэситху пІалъэм къриубыдэу ухуэныгъэ къудамэм и зыужьыныгъэм теухуа и къыхэлъхьэныгъэхэр КъэрэшейЧеркес Республикэм Урысейм и Минстройм ирихьэлІэнущ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.