УпщІэкъэс — жэуап

КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ ІущІащ УФ-м и Росгвардием КъЧР-м щиІэ и Управленэм и унафэщІ Пархоменко Андрей.
ЛъэныкъуитІыр тепсэлъыхьащ КъЧР-м и Росгвардием и къулыкъущІэхэр Украинэм, Донбасс щекІуэкІ спецоперацэм зэрыхэтым, Росгвардием и Къэрэшей-Черкес Республикэ къудамэр зыпэщІэхуэ лъэпощхьэпохэмрэ абыхэм я зэфІэхыкІэ Іэмалхэмрэ.
ЗэІущІэм и кІэм хэгъуэгум и Іэтащхьэм жиІащ къаІэта упщІэ къэс зэрыхэплъэнур, жэуап зэрырагъэгъуэты­нур.
«Донбасс, Украинэм щекІуэкІ зауэ операцэхэм хэт ди зауэлІхэм, Къэрэшей-Черкесым икІахэм я къалэнхэр щыпкъэрэ псэемыблэжу ягъэзащІэ Урысейм и шына­гъуэншагъэр къызэрагъэпэщу. Ахэр мамырыгъэм, украин цІыхубэр илъэс куэд хъуауэ зыпэплъэ зэпІэзэрытыныгъэм, Донбасс и щІэрэщІэныгъэмрэ ди къэкІуэну нэхумрэ хущІокъу, лъэпкъ зэхэгъэж ямыщІу», — Телеграмканалым щитхащ Темрезов Рэшид.
Хэгъуэгум и Іэтащхьэр спецоперацэм хэт ди зауэлІхэм узыншагъэ быдэкІэ, псэ быдагъэрэ зыузэщІыныгъэрэкІэ яхъуэхъуащ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.