Уасэхэр хэмыгъэхъуэным

Уасэхэр хэмыгъэхъуэным

Ди хэгъуэгум и Правительствэм упщIэ зыбжанэ щыщIаплъыкIащ социальнэ мыхьэнэ зиIэ хьэпшыпхэм, хущхъуэхэм, псэуалъапхъэхэм тралъхьэ уасэхэм я щытыкIэм хуэгъэзауэ.
КъЧР-м и вице-премьер Поляков Евгений я пашэу, промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумрэкIэ и Министерствэм икIэщIыпIэкIэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ хэгъуэгу Министерствэхэмрэ абыхэм къагъэбы­дылIа IуэхущIапIэхэмрэ я лIыкIуэхэр, сетевой тучанхэр зыгъэлажьэхэр.
Нэхъыщхьэу къаIэта упщIэхэр теухуауэ щытащ социальнэ мыхьэнэ зиIэ, цIыхухэм махуэ къэс къагъэсэбэпы­пхъэ хьэпшыпхэм я уасэм и Iуэху зыIутым, икIи щхьэу­сыгъуэншэу абыхэм я оптовэ, розницэ уасэхэм хэхъуэ­ныр къагъэхъу зэрымыхъуным.
Поляков Евгений къызэрыхигъэщамкIэ, нобэкIэ зэфIэува къэралщIыб политикэмрэ экономикэм и щытыкIэмрэ къыхалъытэу, Iэмал зэриIэкIэ хэкIыпIэ къа­гъуэтын хуейщ ищхьэкIэ зи гугъу тщIа хьэпшып псоми я уасэр хабзэншагъэкIэ хамыгъэхъуэн папщIэ.
— Нобэ дызэрыхуа щытыкIэхэр къапщтэмэ, ерыскъыхэкIхэм я уасэр дэуейуэ, бэзэр сатум и Iуэхур къэтIэсхъэнкIэ мэхъу, — жиIащ вице-премьерым.
ЗэIущIэм хэтахэм къыхагъэщащ нэхъыбэ дыдэу еры­скъыхэкIхэм уасэ телъхьэныр УФ-м и КоАП-м и езанэ Iыхьэм и 14.6 статьям къигъэув административнэ хабзэкъутэныгъэу зэрыщытыр, икIи административнэ жэуаплыгъэу цIыху къызэрыкIуэхэм сом мини 5 зэрытралъ­хьэпхъэр; уней хыхьэхэкIхэм — сом мин 50 тралъхьэ­нущ е илъэсищкIэ сату ищIэ мыхъуу ягъэувынущ; юри­дическэ лъэкIыныгъэ зиIэхэм — и сатум лейуэ къыхиха ахъшэр тIууащIэу ирагъэпшынынущ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.