Уасэхэр дэмыгъэкIуеиным

Иджыблагъэ Федеральнэ антимонопольнэ къулыкъум и КъэрэшейЧеркес Управленэм и унафэщIым и къуэдзэ Матакаев Инус зыхэта зэIущIэ республикэм и Жылагъуэ палатэм и хэщIапIэм  щекIуэкIащ. Абы кърагъэблэгъащ Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм, Министерствэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, организацэхэм  къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр. 

 

Iэнэ хъурей гъэпсыкIэм тету екIуэкIа зэпсэлъэныгъэм упщIэ нэхъыщхьэу къыщаIэтахэм ящыщщ социальнэ мыхьэнэ зиIэ хьэпшыпхэм я уасэхэмрэ,  республикэм деж хыхьэхэкIым зэрадэIэпыкъуфыну Iэмалхэмрэ.

— Антимонопольнэ къулыкъум и икIэрей  къэпщытэжыныгъэхэм ипэ къихуэу нобэ тхужыIэнур зыщ: социальнэ мыхьэнэ зиIэ шхыныгъуэхэмрэ хьэпшыпхэмрэкІэ республикэм щыпсэухэр къызэгъэпэщащ. АбыкIэ щыщIэныгъэ щыIэкъым.

Уасэхэм укъытеувыIэмэ, махуэ къэс сетевой тучанхэмрэ бэзэрхэмрэ щIэплъыкIыныгъэхэр щыдогъэкIуэкI. НобэкIэ къытIэрыхьа къэпщытэжыныгъэхэм япкъ иту, уасэхэр дэгъэкIуеинымкIэ хабзэкъутэныгъэ щымыIэу къэтлъытащ. Къызэращэху (закупочная) уасэр зэрыдэкIуеям къыхэкIкIэ, потребителым къыIэрыхьэ хьэпшыпыр нэхъ лъапIэу къыхуокIуэ. Мыбдеж къыхэзгъэщыну сыхуейщ зы щытыкІэ. Антимонопольнэ къулыкъум и пщэрылъхэм хыхьэр уасэхэр дэгъэкIуеиным зэгурыIуэныгъэ хэлъу, е  сату Iуэхум хэтхэм «конкурент» щытыкІэкІэ зэгурыIуэу уасэхэр зэрахъуэкIмэ,  ар къыщIагъэщу, абы пэщIэтынращ. Ди хэгъуэгум деж апхуэдэ хабзэкъутэныгъэ къыщыщIэдгъэщакъым, — къыхигъэщащ Матакаев Инус.

Федеральнэ антимонопольнэ къулыкъум и хэгъуэгу Управленэм и лэжьакІуэхэм щIаплъыкI зэпыт сату предприятэхэр, тучанхэр, бэзэрхэр.  Нэхъ тегъэчынауэ кIэлъоплъ фошыгъум тралъхьэ уасэр хамыгъэхъуэным.

ЗэIущIэм къыщыпсэлъахэм къыхагъэщащ  республикэр нобэ зыпэщIэт лъэпощхьэпо зэхуэмыдэхэр, хьэпшыпыр къыдэзыгъэкIым уасэр дримыгъэкIуея пэтми, потребителым ар куэдкIэ нэхъ лъапIэу къызэрыIэрыхьэр. Апхуэдэщ, республикэм къыщыкI пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ я уасэр тхьэмахуэм къриубыдэу зэрыдэкIуеяри. Къыхагъэщащ, абы и зы щхьэусыгъуэ хуэхъур       цIыхум IэрыщIу езым  хьэпшып хэхам и дефицитыр къызэригъэщIращ. Ар нэхъыбэу къызыхэкIыр хъыбар нэпцIхэр, фейкхэр куэд зэрыхъуаращ. Апхуэдэ уасэ дэгъэкIуеиныгъэхэм щхьэусыгъуэ хуэхъур  нэгъэсауэ зэхэгъэкIыпхъэу къалъытащ.

Я Iуэху еплъыкIэмрэ, иджыпсту зэманым хыхьэхэкIым зэрыдэIэпыкъуфын Iэмалхэмрэ, хэкIыпIэхэмрэ  къагъэлъагъуэу къэпсэлъащ зэIущIэм хэта дэтхэнэри.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.