«ТекIуэныгъэм папщIэ»

Луганск, Доценк ЦIыхубэ республикэхэм щекIуэкI спецоперацэм хэт дзэ пакIэхэм, къызэрыгуэкI цIыхухэм ядэIэпыкъуным хуэгъэзауэ, Урысейпсо цIыхубэ фронтым и жэрдэмкIэ къызэIуаха «Всё для победы» зи фIэщыгъэцIэ псапащIэ фондым сом мелуани 6-м нэблагъэ Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм ягъэкIуагъэххэщ. 

Мы проектым и къалэнщ — цIыхубэ республикэхэм щыIэ зауэлIхэр щыгъынхэмрэ хьэпшыпхэмрэкIэ къызэгъэпэщыныр: квадрокоптеркIэ (лъатэурэ видео тезых), фочауэхэр нэхъ зыхуэныкъуэ пкъыгъуэхэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIи. А псом я щхьэжыр гуманитар дэIэпыкъуэныгъэращ. Абы хохьэ шхынхэкIхэр, хъызмэтымрэ унагъуэмрэ, сабийхэм ирахьэлIэ псори зэрылъ IэмпIэхэр, хущхъуэхэр.

Спецоперацэм хэт зауэлIхэм, къызэрыгуэкI цIыхухэм защIэзыгъакъуэ псапащIэ фондым халъхьэ ахъшэр зэуэ макIуэ дэIэпыкъуэгъу зыхуэныкъуэхэм яхуэщэхуэным. А псоми зыщывгъэгъуэзэфынущ Победа.ОНФ.ру сайтым деж.

— Фондым ахъшэ закъуэ евгъэхьу щымыту, дзэ пакIэхэм фадэIэпыкъуи мэхъу хьэпшыпхэмкIэ, хэт сыт хущыщIэми «Всё для победы» жыхуиIэ сайтым итщ. Дэтхэнэ хэлъхьэныгъэри щхьэхуэщ икIи ди къэралым щыщ цIыху цIэрыIуэхэм я пщэ иралъхьащ, ахъшэу фондым къагъакIуэр здэкIуэн хуейм кIэлъыплъыну.  Гуманитар дэIэпыкъуныгъэхэри, ахэр зыхуагъэкIуэну дзэ пакIэхэри яубзыхуащ. Апхуэдэ къабзэщ гражданхэми я Iуэхури, — КъЧР-м щыIэ Урысейпсо цIыхубэ фронтым и гъэзэщIакIуэ комитетым и унафэщI Каппушевэ Людмилэ.

Ди гуапэ зэрыхъущи, Къэрэшей-Черкесым и цIыхухэр гумащIэщ, фIы щIэным хуэпабгъэщ. ПсапащIэ акцэм хэтыну гукъыдэжрэ зэфIэкIрэ зиIэ дэтхэнэри «Всё для победы» сайтым ихьэу, и псэм къищтэ лъэныкъуэмкIэ псапэ ищIэну хуитщ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.