Сабий ахъшэхэр

Къэрэшей-Черкесым мазэ къэс ахъшэ иратынущ илъэси  8-17-м ит сабийхэм. Хэгъуэгухэр апхуэдэ Iуэхум зэрыхуэхьэхьэзырым иджыблагъэ ирипсэлъащ Урысей Федерацэм и вице-премьер Голиковэ Татьянэ  и унафэм щIэту екIуэкIа зэIущIэм деж.
Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIыу абы хэтащ  КъЧР-м и премьер-министр Аргун Мурат,  УФ-м и Пенсэ фондым и Къэрэшей-Черкес къудамэм и унафэщI Уэз Аслъэн, министрхэр.
Ахъшэу ятынур елъытащ унагъуэхэм цIыху къэс хуэзэу яIэ ику ит хэхъуэмрэ хэгъуэгум деж цIыхур ирипсэун папщIэ нэхъ мащIэу зыхуэныкъуэмрэ (прожиточный минимум). Къэрэшей-Черкесым деж ар нос сом мини 6-м къыщегъэжьауэ мин 12-м.
Мазэ къэс хуагъэкIуэну ахъшэм теухуа лъэIу тхылъыр МФЦ-хэмкIэ, Пенсэ фондым и щIыпIэ къудамэм и клиент къулыкъухэмкIэ, Госуслуги порталымкIэ ят хъунущ накъыгъэм (майм) и 1-м щегъэжьауэ.
 Унагъуэм ахъшэр къыIэрыхьэн щхьэкIэ, лъэIу тхылъыр электроннэ IэмалкIэ итмэ зэфIэкIащ. Адрей тхылъ псори, унагъуэм и хэхъуэм теухуари хэту,  ведомствэхэм езыхэм зэIэпахынущ электроннэ зэпыщIэныгъэмкIэ.
Ари фигу къэдгъэкIыжынщи,  ахъшэр унагъуэм къылъысынущ, абы и хэхъуэр мы хэгъуэгум цIыхур ирипсэун папщIэ зыхуэныкъуэу нэхъ мащIэу ягъэувам фIэмыкIмэ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.