Росгвардие — Iэщэ зехьэным, хъумэным пыщIахэр

Росгвардием Къэрэшей-Черкесым щиIэ Управленэм лицензионно-разрешительнэ лэжьыгъэмкIэ Купсэм и унафэщI, Управленэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Чомаев Эдуард иджыблагъэ яIущIащ ди хэгъуэгум и журналистхэм.

Офицерым хъыбарегъащIэ Iэмалхэм и лэжьакIуэхэр щигъэгъуэзащ цIыхухэм Iэщэ хъумэнымрэ зехьэнымрэкIэ хуагъэува хабзэхэр мыгъэзэщIэным жэуаплыгъэу къыпэкIуэм, гурыIуэгъуэ ящищIащ Iэщэмрэ абы щIыгъу шэгынхэмрэ къыдэхынымкIэ лицензэ зэращI щIыкIэр.

Абы къинэмыщIауэ, полицэм и полковникыр къахутепсэлъыхьащ электроннэ IэмалкIэ Iэщэ зыIэрызыгъыхьэну хуейхэм зэхуахьэс тхылъхэм, щхьэхуэу къытеувыIащ къекIуэкI хабзэ зэхэтыкIэм зэхъуэкIыныгъэу халъхьам.

Урысей Федерацэм щыпсэу цIыхухэм хабзэкIэ къыдаха Iэщэмрэ шэгынхэмрэ IункIыбзэ етакIэ щахъумэн хуейщ я унэм хэт сейфхэм, гъущI шкафхэм е пкъыгъуэ быдэхэм къыхэщIыкIа, гъущI IувкIэ къеукIэкIа пхъэ ашычхэм. Абыхэм зыри емыкIуэлIэфу, Iэщэмрэ шэгынхэмрэ я шынагъуэншагъэр къызэрагъэпэщу щытыпхъэщ.

2021 гъэм мэкъуэуэгъуэм (июным) и 28-м къыдагъэкIа, зи №232-ФЗ «Урысей Федерацэм и Кодексым административнэ хабзэкъутэныгъэхэм ятеухуауэ халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэр» Федеральнэ унафэм зэритымкIэ, УФ-м и административнэ кодексым зэхъуэкIыныгъэ къыщыхъуащ Iэщэ зыщэхэм, тыгъэу зытхэм къагъэщI административнэ хабзэкъутэныгъэхэм я жэуаплыгъэр щIэгъэхуэбжьэным тещIыхьауэ.

«Iэщэм теухуауэ» Федеральнэ унафэм ипкъ иту, Урысей Федерацэм и цIыхухэм хабзэкIэ къыдаха я Iэщэхэр къагъэсэбэпыну хуитщ я гъащIэм шынагъуэ къахуэзыхь гуэр къалъыкъуэкIамэ, я узыншагъэр, мылъкуу ябгъэдэлъыр Iэмал имыIэу яхъумэну къахудэхуамэ.

ХабзэкIэ Iэщэ къыдэзыхам икIи зезыхьэм ищIэ мыхъунухэм ящыщщ:

  1. Iэщэр къигъэсэбэп хъунукъым фадэ Iухуауэ.
  2. ЦIыху куэд здэзэхыхьэ дауэдапщэхэм Iэщэ здахьу къыхуадэнукъым, а Iуэхугъуэм хэтхэм щымыхъукIэ:

— щэнхабзэ-нэгузыужь е нэгъуэщI дауэдапщэхэм хэлэжьыхьхэм;

— къулыкъу фащэ зыщыгъ, Iэщэ зыIыгъыну хуитыныгъэ зиIэхэм;

— спорт щыгъынкIэ хуэпауэ зэхьэзэхуэхэм, къэзакъ зэгухьэныгъэхэм ирагъэкIуэкI зэхыхьэхэм хэтхэм;

— жылагъуэ зэгурыIуэныгъэмрэ цIыхухэм я шынагъуэншагъэмрэ къызэзыгъэпэщ къулыкъущIэхэм.

«Iэщэм теухуауэ» Федеральнэ унафэм къызэрыщыхьащи, щэнхабзэ-нэгузыужь е спорт дауэдапщэхэр къызэзыгъэпэщхэм хуитыныгъэ ират пIалъэкIэ цIыхухэм я Iэщэхэр яхъумэну.

  1. Псэ зыIут, нэгъуэщI-къинэмыщI гуэрым еуэн, цIыхубэм гу зылърагъэтэну ягъэуэн папщIэ, пасэрей (антиквар) Iэщэхэр зэрахьэу хабзэм идэкъым.
  2. КъинэмыщIауэ, щэнхабзэ мыхьэнэ зиIэ, ауэ пасэрейхэм (антиквар) ящымыщ Iэщэхэри къагъэсэбэпыну хуиткъым.

Хабзэм ебакъуэу Iэщэ къэзыгъэсэбэпхэр административнэ е уголовнэ жэуаплыгъэ ирашэлIэнущ, жылагъуэм, къэралым, цIыхухэм я гъащIэмрэ узыншагъэмрэ зэрану ирахам елъытауэ.

ЗэIущIэм и кIэм хуэкIуэу, Чомаев Эдуард журналистхэм фIыщIэ яхуищIащ къулыкъущIэхэм я лэжьыгъэр нэгъэсауэ щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ зэрыралъхьэм папщIэ.

ЛЫХЬ Тимур

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.