Пэжыр — ди лъэныкъуэщ

Пэжыр — ди лъэныкъуэщ

ЩОХЪУЖЬ Мухьэмэд,
«Зыуэ щыт Урысей» бэдаущ партым и Адыгэ-Хьэблэ къудамэм и зыгъэзащIэ секретарь:
«Украинэм спецоперацэ щегъэкIуэкIыным щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэхъуар Урысейм и цIыхухэм я шынагъуэншагъэр хъумэнращ. АтIэ, ЛНР, ДНР хэгъуэгухэм ди къэралым и цIыху мин бжыгъэ щопсэу икIи, илъэси 8 хъуауэ украинэ властым ахэр гугъу ире­гъэхь, зыщыпсэу хэгъуэгухэр лъэрыщIыкI ещI.
КъинэмыщIауэ, иужь­рей илъэсхэм Украинэ къэралым и Къару Узэдахэр (ВСУ) Урысейм и гъунапкъэм гъунэгъу дыдэу къекIуэлIащ. ИкIи, Украинэм къыбгъэдэкI шынагъуэм Урысейр пэщIэмыуватэмэ, ди къэралым зауэ къыщежьэнкIэ шынагъуэшхуэт.
А щытыкIэ псори къы­хилъытэкIэрэ, Урысейм и Президентым унафэ къи­хьащ военнэ операцэ Донбасс хэгъуэгум щегъэкIуэкIыпхъэу, ди къэралым и гъунапкъэхэр, ЛНР, ДНР-м щыпсэухэм я шынагъуэншагъэр хъумэным хуэгъэ­зауэ.
Си щхьэкIэ дызощтэ ди лъэпкъ пашэр — Путин Владимир Владимирович зыхуэкIуа унафэр, икIи цIыхухэр къыхузоджэ щIэпхъаджащIэхэм зэкъуэту дыпэщIэтыну.
Дэ, ТекIуэныгъэ Иныр къэзылъэщахэм дарищIэблэщ, икIи ди къэралым и щхьэхуитыныгъэмрэ ди щIыналъэм, абы щыпсэухэм я шынагъуэншагъэмрэ къызэпызыудыну хущIэкъухэм зэкъуэту дапэщIэтын хуейщ.
Мы пIалъэ хьэлъэм, Хэкум папщIэ, къэралым щыпсэухэр зы унагъуэу дызэлъыкъуэувапхъэщ. ИджыпстукIэ Урысейм хуэгъэза­уэ хъыбарегъащIэ зауэ хьэлъэ йокIуэкI. Къыхузоджэ дэтхэнэри дзыхь зыхуэпщI мыхъун хъыбарегъащIэ Iэмалхэм къабгъэдэкI хъыбар нэпцIхэр я фIэщ ямыщIы­ну, зэIэпамыхыну. Акъыл узэщIакIэ мы Iуэхум дыбгъэдыхьэн хуейщ.
Ди къэралым ищIэмкIэ фIэщхъуныгъэ тхэлъщ, пэжыр ди лъэныкъуэу зэ­рыщытыр къыдгуроIуэ. Абы къыхэкIыу, шэчын­шэу, ТекIуэныгъэм дыхуэкIуэнущ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.