Проектхэр

Проектхэр

 

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Аргун Мурат Правительствэм хэтхэм зэІущІэ ядригъэкІуэкІащ. Абдеж упщІэ 25-м хэплъащ.

Министрхэм къащтащ республи­кэм и инвестицэ дэIэпыкъуныгъэм ехьэлIауэ хэгъуэгу Хабзэм зэхъуэкІыныгъэ хэлъхьэным теухуа уна­фэм и проектыр. Абы ипкъ иткІэрэ, инвестицэ проект пашэхэр пхызыгъэкІ къулыкъущІапІэхэм хэгъуэгум деж инвестицэ хьэкълыкъ ахъшэ (вычет) къащыІэрыхьэжынымкІэ лъэкІыныгъэ яІэнущ.

Къащтащ МФЦ-м и лэжьыгъэм ехьэлIа зэхъуэкIыныгъэхэр здыщагъэбелджыла хэгъуэгу хабзэм и проектыр.

ЗэІущІэм хэтахэр хэплъэри къащтащ улахуэм ехьэлIа хабзэм и проектыр. Проектым ипкъ иткІэрэ, республикэ бюджетым къыхэкІыу улахуэр (должностные, базовые должностные оклады) проценти 4-кІэ хухагъэхъуэнущ республикэ казеннэ, бюджет, автоном къулыкъущІапІэ, къэрал власть къулыкъу, хэгъуэгу къэрал къулыкъущІапІэ щылажьэхэм. Апхуэдэу улахуэм хэхъуэ хуащІыным лъабжьэ хуохъу КъЧР-м и Правительствэм 2009 гъэм  щІышылэм (январым) и 23-м къы­дигъэкІа, зи №11 Унафэр.

КъинэмыщІауэ, ягъэнэІуащ 2022 гъэм КъЧР-м деж зи узыншагъэкІэ ныкъуэдыкъуагъэ, зи зэфІэкІхэмкІэ пыбзыкІыныгъэ зиІэхэм папщІэ ирагъэкІуэкІыну Іуэхухэр.

Министерствэ, къулыкъу зэхуэмыдэхэм мыхьэнэшхуэ зиІэ нэгъуэщІ проектхэри, унафэхэри къащтащ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.