Проектхэр

Проектхэр

 

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Аргун Мурат Правительствэм хэтхэм зэІущІэ ядригъэкІуэкІащ. Абдеж упщІэ 25-м хэплъащ.

Министрхэм къащтащ республи­кэм и инвестицэ дэIэпыкъуныгъэм ехьэлIауэ хэгъуэгу Хабзэм зэхъуэкІыныгъэ хэлъхьэным теухуа уна­фэм и проектыр. Абы ипкъ иткІэрэ, инвестицэ проект пашэхэр пхызыгъэкІ къулыкъущІапІэхэм хэгъуэгум деж инвестицэ хьэкълыкъ ахъшэ (вычет) къащыІэрыхьэжынымкІэ лъэкІыныгъэ яІэнущ.

Къащтащ МФЦ-м и лэжьыгъэм ехьэлIа зэхъуэкIыныгъэхэр здыщагъэбелджыла хэгъуэгу хабзэм и проектыр.

ЗэІущІэм хэтахэр хэплъэри къащтащ улахуэм ехьэлIа хабзэм и проектыр. Проектым ипкъ иткІэрэ, республикэ бюджетым къыхэкІыу улахуэр (должностные, базовые должностные оклады) проценти 4-кІэ хухагъэхъуэнущ республикэ казеннэ, бюджет, автоном къулыкъущІапІэ, къэрал власть къулыкъу, хэгъуэгу къэрал къулыкъущІапІэ щылажьэхэм. Апхуэдэу улахуэм хэхъуэ хуащІыным лъабжьэ хуохъу КъЧР-м и Правительствэм 2009 гъэм  щІышылэм (январым) и 23-м къы­дигъэкІа, зи №11 Унафэр.

КъинэмыщІауэ, ягъэнэІуащ 2022 гъэм КъЧР-м деж зи узыншагъэкІэ ныкъуэдыкъуагъэ, зи зэфІэкІхэмкІэ пыбзыкІыныгъэ зиІэхэм папщІэ ирагъэкІуэкІыну Іуэхухэр.

Министерствэ, къулыкъу зэхуэмыдэхэм мыхьэнэшхуэ зиІэ нэгъуэщІ проектхэри, унафэхэри къащтащ.

Об авторе

Черкес Хэку

Просмотреть все сообщения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.