Проектитху щагъэзэщIэнущ ​

СКФОм и зыужьыныгъэм ипкъ иту, КъэрэшейЧеркес Республикэм​ проект щэджащитху щагъэзэщIэнущ. А Iуэхум иджыблагъэ ирипсэлъащ УФм и вицепремьер Новак Александр иригъэкIуэкIа зэIущIэм деж. Абы хэтащ КъЧРм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
ЗэIущIэм хэтахэр ирипсэлъащ «Модель социально-экономического развития СКФО» инвестицэ проектхэр зэрагъэзэщIэнум.
Ди республикэм и Iэтащхьэм жиIащ ди хэгъуэгур а проект щэджащитхум зэрелэжьыр. Апхуэдэщ туризмэр, пхъэщхьэмыщхьэ хадэр, удз генерацэм зегъэужьыныр, щIым щIэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр къыщIэхыныр.
ЗэрагъэнэIуамкIи, санкцэхэм я щхьэ усыгъуэкIэ, лъэпощхьэпо гуэрхэр къыкъуэкIащ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ зыхуэныкъуэну оборудованэр къазэрыIэрымыхьэм хуэгъэзауэ. А упщIэри зэIущIэм къыщаIэтащ.
«ЩIэтплъыкIащ ди проектхэр гъэзэщIэныр къызыпэнэ лъэпощхьэпохэр.​ Урысейм къыдэмылэжьэж европей компанэхэм щащIа оборудованэхэр ди къэралым, Чынтым (Китайм), Индием, нэгъуэщI ныбжьэгъу къэралхэм яйхэмкIэ зэрызэтхъуэкIыфынум дрипсэлъащ», — жиIащ Темрезов Рэшид.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.