ПрограммэщIэхэмрэ ипотекэмрэ

ПрограммэщIэхэмрэ ипотекэмрэ

ДОМ.РФ-мрэ Къэрэшей-Черкесымрэ йогупсыс ди хэгъуэгум зыуэ щыт хуэгъэкІуэтэныгъэ ипотекэ кредит программэ лажьэу яутІыпщыным. Абыи нэгъуэщІ лъэныкъуэхэми теухуауэ щытащ иджыблагъэ Москва къа­лэм щекІуэкІа зэІущІэр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ псэу­пІэ къудамэм и зыужьыныгъэмкІэ Институтым и гене­ральнэ унафэщІ Мутко Виталийрэ КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ.

ДОМ.РФ-р тегъэчынауэ йолэжь ди хэгъуэгум апхуэдэ ипотекэ кредит программэр щрагъэжьэным. Нэхъ тегъэчынауэ жыпІэмэ, хэгъуэгум ипотекэ кредит лІэужьыгъуэщІэу тІу щыпхагъэкІын я мурадщ: «Льготная ипотека  на новостройки», «Приобретение квартиры на этапе строительства» зи фІэщыгъэцІэхэр.

«ДОМ.РФ-м хэгъуэгухэм ядэлэжьэнымкІэ и лэжьыгъэр нэхъри щІигъэхуэбжьащ. Абы ипкъ иткІэрэ, сэбэп къэзыхьыну Іэмал щхьэпэ куэд щІыпІэ властхэм я пащ­хьэ кърехьэ. Ахэр зытеухуар псэупІэ къэщэхуныр нэхъ псынщІагъуэ хъун, экономикэм и лъэныкъуэ зэхуэмы­дэхэм инвестицэ къыхэхъуэнращ. Зыуэ щыт ипотекэр (Единая ипотека) ахэр зэдгъэхъулІэфыным и зы Іэмалщ.

КъинэмыщІауэ, КъЧР-м туризмэм зыщиужьынымкІэ лъэкІыныгъэ куэд иІэщ. Абы къыдэкІуэу, инфраструк­турэми зегъэужьыпхъэщ. Абы хуэунэтІауэ хэгъуэгум и унафэщІхэм дадолажьэ. Ди мурадыр—республикэм псэукІэр щегъэфІэкІуэнращ»,—жиІащ Мутко Виталий.

«ПсэупІэ ухуэныгъэм хуэунэтІауэ ДОМ. РФ-м ди пащхьэ кърихьэр — дэ дызыхуэныкъуэ Іэмалщ икІи сэбэп къихьынущ. ФІыщІэ хэха сощІ хэгъуэгум и зыужьыныгъэмрэ ухуэныгъэ къудамэмрэ игъуэт федеральнэ дэІэпыкъу­ныгъэм папщІэ. Шэч къытесхьэкъым нобэ къэтхьа унафэхэр республикэм щыпсэухэм псэупІэ зыІэрагъэхьэным сэбэп зэрыхуэхъунум», — къыхигъэщащ Темрезов Рэшид.

Зэпсэлъэныгъэм къриубыдэу лъэныкъуэхэр нэгъуэщІ упщІэхэми хэплъащ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.