Предприятэхэм папщIэ

Предприятэхэм папщIэ

 

Къэрэшей-Черкесым и «Мой бизнес» купсэм и хэщIапIэм Iэнэ хъурей гъэпсы­кIэм иту зэIущIэ ирагъэкIуэкIащ «Хэгъуэгум и социальнэ хыхьэхэкIыр: кIуэрабгъухэмрэ зыужьыныгъэм къыпэплъэхэмрэ» темэмкIэ.

Дауэдапщэм хэтыну кърагъэблэгъащ ди хэгъуэгум и хыхьэхэкIырылажьэхэр, социальнэ хыхьэхэкI IэнатIэм щылажьэ IэщIагъэлIхэр, IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм, жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэхэр.

Ахэр тепсэлъыхьащ Къэрэшей-Черкесым деж социальнэ хыхьэхэкIым и реестрым хыхьэу, социальнэ предприятэхэм папщIэ къэралым итыпхъэ дэIэпыкъуныгъэр къагъэсэбэпа зэрыхъунум. Абы къинэмыщIауэ, нобэкIэ экономикэм и щытыкIэм зэрызихъуэжым елъытауэ, хыхьэхэкIырылажьэхэм гурагъэIуащ къэралым сыт хуэдэ дэIэпыкъуныгъэ къаритыфынуми.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, социальнэ предприятэхэм я реестрым фыхыхьэн папщIэ, лъэIу тхылъхэр евгъэхь мэлыжьы­хьым (апрелым) и 22-м нэгъунэ.

Фызыхуэныкъуэну тхылъхэм теухуауэ е щхьэхуэу фызыщIэупщIэн щыIэмэ, мы номерым фыпсалъэ: +79283926923.

ЛЫХЬ Тимур

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.