Мэлыл хьэлэлыр

КъэрэшейЧеркес Республикэм и Іэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ «Дамате» компанэ гупым и унафэщІхэм я советым и тхьэмадэ Бабаев Наумрэ зыщагъэгъуэзащ Черкесск къалэм дэт, лым елэжь заводым щекІуэкІ ухуэныгъэ, зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм.

«Дамате» компанэр и ужь ихьащ заводым щІэтыну, мэлылым зэрелэжьыну оборудованэр игъэувыным.

 «ЩIыуэпс къабзагъэ, фІагъ лъагэ зиІэ мэлыл къэлэжьыныр мы гъэм бжьыхьэм едгъэжьэнущ. Абы къикІыр аращи, лэжьапІэщІэхэр къэунэхунущ, мэкъумэш хъызмэтхэм дэІэпыкъуныгъэ ягъуэтынущ, мэкъумэш продукцэр нэхъыбэ хъунущ,    УФм и нэгъуэщІ хэгъуэгухэм  мэлылыр къэгъэщІынымкІэ ныкъуэкъуэгъу дахуэхъуфынущ, а псоми къапэкІуэу — къэралым и ерыскъы шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным дыщхьэпэнущ», — жиІащ Темрезов Рэшид.

«Мэлхъуныгъэм теухуа проектыр — «Дамате» компанэм и ІуэхущІафэ нэхъыщхьэщ. Ар зытеухуар Кавказ хэгъуэгум и закъуэкъым, атІэ, хъубжапхъэ мэлхэр къэгъэхъуным, мэл ІыгъыпІэ щІыпІэутыкушхуэхэр ухуэным, лым зделэжьыну, здызэрагъэзэхуэну, дяпэкІэ зыужьыныгъэм хуэгъэза проектщ.

Ипщэ Урысейм мэлылу къилэжьым и проценти 10р Къэрэшей  Черкесым щы лэжьэну заводым къитынущ», — къыхигъэщащ Бабаев Наум.

Заводыр зэгъэзэхуэжыным ехьэлІа лэжьыгъэ псори 2022 гъэм зэлъэщІагъэхьэнущ. Зы мазэм продукцэ хьэзыру зы тонн мин къалэжьынымкІэ 2022 гъэм и еплІанэ кварталым пэлъэщыну гугъапІэ щыІэщ.

Заводым къыщІигъэкІынущ мэлылым къыхэщІыкІа, ныкъуэхьэзыр ерыскъыхэкІхэр, мэлыл хьэжар, маринадхэр. Продукцэу къыщІигъэкІыр «хьэлэл», «кошер» мардэхэм итынущ.

Проектыр пхыгъэкІыным лэжьапІэщІэ 450рэ къыдагъэщІынущ.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.