ЛэжьапІэтымрэ лэжьапІэншэмрэ

Иужьрей къэхъукъащІэхэм я ягъэкІэ хамэ къэрал щхьэхуэхэм Урысейм къыхуагъэува экономикэ санкцэхэм пэщІэтын мурадкІэ, УФ-м и Правительствэм Іэмал зэхуэмыдэхэр зэрехьэ. Ахэр зыхуэунэтІар гуащІэдэкІ утыкум (рынок труда) щытыкІэр щыгъэсабырын, социальноэкономикэ зэпІэзэрытыныгъэ щыгъэIэн, цІыху нэхъыбэ лэжьапІэкІэ къызэгъэпэщынращ.
Федеральнэ бюджетым къыхэкІ трансфертхэмкІэ хэгъуэгу бюджетхэм дэІэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтыным, лэжьапІэтхэм защІэгъэкъуэным и Іэмалу УФ-м и Правительствэм къыхилъхьахэр:
1. ЦІыхухэм лэжьапІэ къахуэгъуэтынымкІэ къулыкъухэм щыщІэтхахэм, лэжьапІэншэхэри яхэту, ягъэзэщІа жылагъуэ лэжьыгъэхэм техуэ улахуэр яритын папщІэ лэжьапІэтым игъуэта хэщІыныгъэм пэкІуэж финанс дэІэпыкъуныгъэ егъэгъуэтын.
Жылагъуэ лэжьыгъэхэр егъэкІуэкІынымкІэ лэжьа¬пІэтым хуитыныгъэ щигъуэтыр «Работа в России» цифровой платформэм зыщыщІитха, игъэлэжьэну гуп къиугъуея, иджыри нэгъуэщІ лэжьапІэу, ІэнатІэу иІэхэм теухуа хъыбар къита нэужьщ.
2. ЛэжьапІэр фІэкІуэдынымкІэ шынагъуэ къызыхукъуэкІахэм пІалъэкІэ лэжьапІэ къахуэгъуэтыным, улахуэу итыну ахъшэкIэ лэжьапІэтыр къызэгъэпэщыныр.
Мы лъэныкъуэр зэхьэлІар лэжьэгъуэ махуэ иримыкъу щытыкІэм тету лэжьыгъэр къызэзыгъэпэща, е игъэлажьэ гупым улахуэ яримыту отпуск зыгъэтІыса лэжьапІэтращ. Апщыгъуэми хъыбархэр «Работа в России» порта-лым иритхэн хуейщ.
3. ЦІыхухэр ІэщІагъэхэм хуригъэджэныр, яІэххэ ІэщІагъэм къинэмыщІхэри зрагъэгъуэтыным тригъэкІуэдар лэжьапІэтым хуэпшыныжыныр.
Мы дэІэпыкъуныгъэр зэхьэлІар гуащІэдэкІ гупыр лэжьэгъуэ махуэ иримыкъукІэ зыгъэлажьэ, е лэжьапІэр яфІэкІуэдынкІэ шынагъуэ къызыхукъуэкІа цІыху куэд здэ¬лажьэ промышленнэ ІуэхущІапІэхэращ. Мыбдежми лэжьапІэтым и Іуэхухэр зэрызэтригъэпсыхьам теухуа хъыбарегъащІэ «Работа в России» порталым ирилъхьэн хуейщ.
ИщхьэкІэ жыхуэтІа Іуэхугъуэхэм хыхьэну хуей лэжьапІэтым цІыхухэм лэжьапІэ къахуэгъуэтынымкІэ къулыкъум иригъэкІуэкІ хэдэхэплъэ зэхьэзэхуэм зэрыхэтынымкІэ лъэІу тхылъ ярихьэлІэн хуейщ.
4. Урысейм и Правительствэм 2021 гъэм гъатхэпэм и 13-м къыдигъэкІа Унафэм ипкъ иткІэрэ, 2022 гъэм юридическэ цІыхухэмрэ уней хьэрычэтыщІэхэмрэ цІыхухэр лэжьапІэкІэ къызэгъэпэщын хьисэпкІэ ягъуэта хэщІыныгъэр УФ-м социальнэ страхованэмкІэ и Фондым яхуригъэкъужынущ.
Апхуэдэ субсидие лэжьапІэтым къратынущ илъэс 30-м нэс зи ныбжь, лэжьапІэншэ, лэжьапІэ къэзылъыхъуэ, ныкъуэдыкъуагъ зытелъ, колледжхэм, ВУЗ-хэм къыщІэкІа нэужь мазиплІ хъуауэ лэжьапІэ къэзылъыхъуэ; щIэ¬ныгъэ зимыIэ, дзэ къулыкъу нэужьым мазиплIкIэ лэжьапIэншэу щысахэр, сабий ибэхэр, балигъыпІэм нэмыса бын зыпІ анэ-адэхэр, хьэпсэ хъуа цІыхухэр лэжьапІэкІэ къызэригъэпэщамэ.
Мы щытыкІэхэм декІу цІыхухэр лэжьапІэ къызэри¬щтэнымкІэ лъэІу тхылъыр лэжьапІэтым «Работа в России» порталым (https://trudvsem.ru/) иритхэн хуейщ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.