Лъэпкъ зэпыщIэныгъэр гъэбыдэным

Урысей Федерацэм  и Жылагъуэ палатэм лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэр гъэбыдэнымкIэ, зэгурыгъэIуэнымкIэ  и комиссэм и  тхьэмадэ Зорин Владимир иджыблагъэ  хэтащ  Къэрэшей-Черкес Республикэм  къыщызэрагъэпэща «Iэнэ хъурей» зэпсэлъэныгъэм. Ар щекIуэкIащ республикэм и Жылагъуэ палатэм.

Мыбы къыхашащ зыгъэзащIэ власть къулыкъухэр, республикэм щылажьэ дин, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

УпщIэ нэхъыщхьэу зэпсэлъэныгъэм къыщаIэтащ унагъуэм щызэрахьэ  хабзэфIхэр хъумэным хуэгъэзауэ зыгъэзащIэ власть къулыкъухэр, жылагъуэмрэ  хъыбарегъащIэ Iэмалхэмрэ зэрызэдэлажьэр.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.