Къэрэшей-Черкесым щыхьэщIащ уэрэдымрэ къафэмрэкIэ щIыхь зиIэ «Донбасс» къэрал академическэ ансамблыр.

Иджыблагъэ, Черкесск къалэм къеблэгъа творческэ гупымрэ КъэрэшейЧеркесым къафэмкIэ и «Эльбрус» къэрал ансамблымрэ зэгъусэу концерт ятащ.

Ди хэгъуэгум и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид къыбгъэдэкIыу, КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Бугаев Дмитрий хьэщIэ лъапIэхэм фIэхъус ярихащ икIи ФIыщIэ тхылъ Iэригъыхьэжащ ансамблым и художественнэ унафэщI Горячевэ Ольгэ.

«ДэркIэ щIыхьщ Донецк ЦIыхубэ Республикэм щыщ артистхэр ди деж дгъэхьэщIэныр, сыту жыпIэмэ, КъЧР-ми, Урысей къэралыгъуэми фэ фрихамэкъым. Дэ дызэзышалIэр ди лъэпкъхэм яку дэлъ щэнхабзэ щIэин щэджащэмрэ тхыдэ къулеймрэ я закъуэкъым, е хабзэу къыддекIуэкI хьэщІэ лъапIагъэ къудейракъым. АтIэ, дэ дызэкъуегъэувэ хуитыныгъэм щIэбэныным, ди сабийхэр гъащIэ мамыр дахэм хэдгъэпсэукIыну, уафэ къащхъуэм дыщIэту дылэжьэну лъэкIыныгъэ диIэным, лъэпкъ зэхэгъэж здэщымыIэ дунейм дыщыпсэуну дызэрыхуейм!

Тхьэм игъэпсэу ди нобэрей хьэщIэхэм щIэщыгъуэу дагъэлъэгъуамрэ ди гукъыдэжыр къызэраIэтамрэ папщIэ! НэIурыт тхуэхъуащ я лэжьыгъэм зэрыхуэIэкIуэлъакIуэр, зэрыхуэIэпщIэлъапщIэр. Нобэ фэ факъуэтщ мамыр гъащIэр ди цIыхухэм къахуэлъэщыныр зи къалэн пажэу Донецк, Луганск ЦIыхубэ Республикэхэм щыIэ урысей къулыкъущIэхэм. А щIалэхэм лIыхъужьыгъэ яхэлъу, псэемыблэжу Хэкум и хьэлэмэтхэр яхъумэ.

Си фIэщ мэхъу пэжыр псоми зэрытекIуэнур, ди къэралыгъуэм и лъэщагъым аргуэру зэрыдунейуэ щыхьэт зэрытехъуэ нур!» — Телеграм каналым щетх Темрезов Рэшид.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.