Къэрал финанс нэIэм и тхыдэ — юбилейм хуэкIуэу

2023 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) и 23-м Урысей Федерацэм финансхэмкIэ и Министерствэм и нэIэ-ревизионнэ къулыкъухэм ягъэлъэпIэнущ илъэси 100 зэрырикъур. Шэч хэмылъу, апхуэдэ юбилейм лъэкIыныгъэрэ ущхьэгъурэ къыдет нэIэ-ревизионнэ къулыкъухэм къыщызэрагъэпэщам къыщегъэжьауэ нобэр къыздэсым къакIуа гъуэгуанэм аргуэру зэ дриплъэжыну.

Урысейм и къэрал нэIэ къулыкъухэр IэнатIэ щхьэхуэ хъуащ 1811 гъэм и январым Манифест Иныр къыдагъэкIа нэужь. Ауэ къэрал нэIэм нэхъ пасэу лэжьэн щIидзащ.

Тхыгъэм фыщеджэфынущ /№56 от 5 августа

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.