«Къытригъэзэжыну фІэщ щІыгъуейт»

Украинэм хьэргъэшыргъэхэр къыщыхъея япэ илъэсым ди хэгъуэгум украиндэс зыбжанэ къэІэпхъуэри, Тебэрды зыщагъэпсэхуауэ, щызэІэзауэ щытащ. Абыхэм яхэтащ Дебальцево щыщ зылІ. Ар махуэ гуэрым редакцэм къыщІыхьэри депсэлъат. ЛІыри и къуэри зэхэуэхэм хэтауэ, фэбжьи хахауэ, лІым и Іэм игъуэта уІэгъэм игъэгугъумыгъу.

Ди псэлъэгъум деупщІат псоми пэублэ хуэхъуа щхьэусыгъуэр зыхилъагъуэмкІэ.  Жэуапу къыдитыжат украин нацистхэр Хэку зауэшхуэм хэкІуэда зауэлІхэм, тхыдэ фэеплъхэм теджэгухьу, зэхакъутэу щалъагъум ягу темыхуэу, зы нокІуэтІу нокІуэ жаIэурэ мафІэ дэпыр мафІэсышхуэу зэрызэщІэлыбар…

Ауэ, иджы гурыІуэгъуэ зэрыхъуащи, фэеплъ закъуэтэкъым а мафІэсым и щхьэусыгъуэр, атІэ, зэтрихьа цІыхубэ, жылагъуэ мыарэзыныгъэрат а псоми я лъабжьэр. А зэпэщІэувэныгъэм илъэсий пІалъэкІэ зишэщІащ, езыри иджы абы «зэпэщІэувэныгъэ» къудейкІэ уеджэну екІужкъым.

Нобэ Украинэм къыщыхъум цІыхугу зыкІуэцІылъ дэтхэнэри егъэгумэщІ. Ар нэхъри нэхъ хьэлъэу зыхащІэ зауэ лъэхъэнэм гугъуехь куэд зылъэгъуа ди нэхъыжьыфІхэм. Апхуэдэ зыщ Хъумэрэ ЦІыкІу къуажэм щыщ Астэжь Чашиф. Къуажэм, республикэм я зэфІэувэныгъэм зи гуащІэшхуэ хуэзыгъэтІылъа, жылагъуэ ІуэхущІакIуэ жан, илъэс 84рэ зи ныбжь Чашиф еувэлІэфкъым Украинэм къыщыхъу хьэдыгъуэдахэм. Абы и щыхьэтщ и Іуэху еплъыкІэ зэпэшэчар, гупсысэ, гукъэкІыж куукІэ гъэнщІа и псалъэ къэс.

— Урысей Федерацэм и Президентым и политикэр, Украинэм щригъэкІуэкІ спецоперацэр сыт и лъэныкъуэкІи дызощтэ. Куэд щІат апхуэдэ Іуэху къэралым кърихьэжьэу, зи фэм имыхуэжхэр зэригъэсабырыжын хуейрэ. Зыщ сызыщIэхъуэпсыр: ди Президентым къригъэжьа Іуэхур и кІэм нигъэсыну, лажьэ зиІэр и хьэкъ ІуигъэщІэну. Зыщ слъагъуну сызыхуейр: мамыру псэу украин цІыхухэр бэлыхь хэзыдзахэр, зыукІахэр хьэкум пащхьэм ирашэу, яхуэфащэ жэуаплыгъэр ирагъэхьыну.

Украинэм и бэлыхьыр дэнэ къэрали, хэгъуэгуи ялъэІэсащ. Ди нэрылъагъущ уасэхэр здынэсар, къулыкъущІапІэхэр, ІуэхущІапІэхэр тыншу я Іуэхухэр зэкІэлъагъэкІуэнымкІэ гугъусыгъухэм зэрыхэтыр, ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъу щІалэхэр зэуапІэм зэрыІутыр, жагъуэ зэрыхъущи, зэрыхэкІуадэр… Арами, цІыхубэм солъэІу мыгужьеину, я Іиман ящхьэщымыкІыну.

Нэхъ куууэ девгъэгупсыс. Нобэ унагъуэ къэс къулейуэ мэпсэу, зышхын зимыІэ     щыІэжкъым. Си къуажэгъу куэдым я пщІантІэхэм машинитІщы, плІыи къыздыдаху щыІэщ. Абыхэм я адэхэр, анэхэр сцІыхуу щытащ. Адэм шыгу зэщІэщІа закъуэкІэ зыгуэр къигъэгъерэту, анэр жэщи, махуи губгъуэм илэжьыхьу, апхуэдэурэ быни 69, нэхъыбэ зэщІапІыхьащ. Мис абыхэм ирегупсыс. Хьэуэ, гужьеигъуэ щымыІэу, псори фІыуэ жысІэкъым. Ауэ гужьеигъуэр зытедгъакІуэ хъунукъым. Пэжыр тепщэ щымыхъуа иджыри къэхъуакъым. Псори сабырыжынущ, зэпІэзэрыт хъужынущ.

ЖыпІэнуракъэ, мы къэхъуам зыфІ цІыхубэм къыхихащ: лъэпкъхэр нэхъри зэкъуигъэуващ, зэришэлІащ, къэралым хэкІыпІэ Іэмалхэр къилъыхъуащ, езым и къарухэр нэхъри нэхъ быдэу зэригъэубыдащ.

Хуабжьу си гум гуауэу хохьэ Украинэм щыщ, мамыру псэуну хуей цІыхухэм леягъэу ирахыр. Хэку зауэшхуэм Хъумэрэ ЦІыкІу, ПсэукІэ-Дахэ къуажэхэм нэмыцэхэм щрагъэкІуэкІа зэхэуэшхуэр, абы сэлэту хэкІуэдар, мамыру псэу къуажэдэсхэм я фэм икІар… Апщыгъуэм дэ ди сабиигъуэт, ауэ а блэкІа гуауэр нобэ къекІуэкІ Іуэхугъуэхэм си нэгум къыщІагъэхьэжащ.

Украин лІыжьхэр, фызыжьхэр, сабийхэр, бзылъхугъэхэр щІыунэхэм къиплъу зэрырагъэсым хуэдэ къабзэу дэри унагъуэ щІыунэхэм дисащ нэмыцэхэр къуажэм къыщыдыхьам. ПсэукІэ-ДахэкІэ нэмыцэхэр къиукІын щыщІадзэм, си адэшхуэр, анэр, къыздалъхуахэр, гъунэгъухэр зэщІыгъуу щІыунэм дехащ. Нэмыцэшэхэр, топышэхэр куэду къэлъатэу, Іуэхур гуащІэ щыхъум, цІыхухэр шынэри, «драукІыхьыпэнущ» жари щІыунэм къикІри, нэгъуэщІ щІыпІэ кІуащ. Бын бжыгъэ игъуэтами, адыгэ хабзэм быдэу тет си анэр и пщыжьым епсалъэтэкъым. Ауэ а дакъикъэхэм хуэмышыІэжу жиІащ: «Папэ, мыбы драмыукІыхьу, псори здэкІуэм дывгъакІуэ»,— жери. Дадэм сабийхэм ди Іэпэ иІыгъыу, нысэми дэІэпыкъуурэ щІыунэм дыкъикІри, псоми здаунэтІа, ДыщэкІ Нэгъуейхэ я деж дыжащ. Абдеж къуажэдэсхэр куэду щызэхэтт, псори тхьэ елъэІут. Къуажэкум деж аргуэрыжу псоми щІыунэм зыщыдгъэпщкІуащ. Топышэхэр къыщылъатэкІэ ди анэм зы къуэр и щІыбагъ къуигъапщкІуэт, зыр къуагъым къуигъэджэрэзыхьт. «Сыхуейкъым фи ажал слъагъуну», — жиІэт.

А псори нобэ хуэдэу сигу къагъэкІыжащ украин нацистхэмрэ абыхэм ядэзыщта, нэм икІа хамэ къэралхэмрэ. Си фІэщ хъутэкъым нэмыцэ хьэкІэкхъуэкІэхэм ягъэхъам хуэдэм иджыри зэ сыхэплъэжыну, къытрагъэзэжыну. АтІэ, апхуэдэщ, нэхъыкІэжщ нобэ Украинэм къыщыхъур, цІыху тхьэмыщкІэхэм ирагъэшэчыр.

Мы нэщІ мазэшхуэм, нобэ махуэм зауэм теухуауэ зэхэтха хъыбарыр иужьрей ирехъу!  Дыщихъумэ зауэм къытригъэзэжыным! — жеІэ лъэпкъым и нэхъыжь Iумахуэм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.