Къулыкъум хыхьэнум ицІыхупхъэр _контракткIэ къулыкъур

Хэкур хъумэныр сыт щыгъуэ зэмани
мыхьэнэ хэха зиІэ, жэуаплыгъэм, лІыгъэм,
щІыхьым епха Іуэхущ. АтІэ, Хэкум, зыщалъхуа щІыналъэм, жылагъуэм, цІыхубэм и къыщхьэщыжакІуэм, и хъумакІуэм
хуэмыфащэ щІыхь щыІэ?! Ар нэхъри
наІуэ къищІащ иужьрей илъэсхэм Украинэм щекІуэкІ зауэм. Къэралым и
Президентым ищІа унафэм тету ирагъэжьа СВО-м ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъу
зауэлІ хахуэ мащІэкъым хыхьар мамырыгъэмрэ пэжыгъэмрэ а щІыпІэм щызэфІэгъэувэжыным я гуащIэ щагъэтIылъыну. Апхуэдэщ зи гъащІэр зауэлІ къулыкъум езыпхахэри, контракткІэ къулыкъу
зыщІэну пэрыувахэри.

Тхыгъэм фыщеджэфынущ зи №48 газетым и е 2-на напэкIуэцIым  КонтракткIэ къулыкъур 2 (1)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.