ИфI зэрахуэ

Тхьэмахуэ к1уам ди хэгъуэгум и 1этащхьэ Темрезов Рэшид «эфир зэ1уха» зэпсэлъэныгъэр щригъэк1уэк1ым, уиц1эк1э зыкъыхуагъэзауэ щытащ гуманитар къэхутэныгъэхэмк1э Къэрэшей-Черкес институтым и лэжьак1уэхэм. Абыхэм я лъэ1ур зэхьэл1ауэ щытар институтым этнологиемрэ гъуаз-джэмрэк1э и къудамэр т1ууэ ягуэшу, къудамэ зырызу лажьэу ягъэпсу я лэжьыгъэр нэхъ тынш щ1ынрат.
А зыкъыхуэгъэзэныгъэр и щхьэусыгъуэу, 1уэхур зэхэгъэк1ыным и ужь ихьащ КъЧР-м егъэджэныгъэмрэ щ1э-ныгъэмрэк1э и Министерствэр ик1и министр Кравченко Иннэ и къулыкъу пэшым къригъэблагъэри зэ1ущ1э дригъэк1уэк1ащ гуманитар къэхутэныгъэхэмк1э институтым и унафэщ1ым и пщэрылъхэр зыгъэ-защ1э Щербина Еленэрэ зэхагъэк1ыну къу-дамэм и лэжьак1уэхэмрэ.
«КъЧР-м Гуманитар къэхутэныгъэхэмк1э институтым и лэжьак1уэхэр гумэщ1ауэ «эфир зэ1уха»-мк1э япэу ди 1этащхьэм зэрызыхуагъэза упщ1эр зэпхар этнологиемрэ гъуазджэмрэкЬ къудамэр зэхагъэк1ыну зэрыхуейращ.

Щ1эныгъэрылажьэхэр мэгугъэ къудамэр т1у иращ1ык1ыу, этнологиемкЬ зы къудамэ, гъуазджэмк1э зы къудамэ ящ1ыну. Дызэрыщагъэгъуэзамк1э, апхуэдэ зэхъуэк1ыныгъэм абыхэм я лэжьыгъэри я тхылъ 1уэхухэри яхуигъэпсынщ1энущ.

Институтым и унафэщ1ми, и лэжьак1уэхэми дайпсэлъа нэужь, мыпхуэдэ гупсысэхэм дыкъыхуэк1уащ: илъэсыщ1эм дызэрытехьэу, я лэжьыгъэр нэхъыф1 зэрыхъуным хуэдэу институтым и зэхэлъык1эр тхъуэжыну, я лъэ1ур дгъэзэщ1эну.

Абы къинэмыщ1ауэ, институтым хэщ1ап1эу илъэс пщ1ы бжыгъэ хъуауэ къигъэсэбэп унэм къыщ1эдгъэк1ынущи, дя-пэгъэ дгъэкуэшынущ. А лъэ1умк1и Темрезов Рэшид зыкъыхуагъэзауэ щытащ», — къыддэгуэшащ министр Кравченко Иннэ.

ЛЫХЬ Тимур

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.