Илъэсий текIыжащ

Илъэсий текIыжащ

Черкесск къалэм и «ХытIыгу ЩхъуантIэ»-м дэт Амфитеатрым деж щагъэлъэпIащ Кърым хытIыгу ныкъуэмрэ Севастополь къалэмрэ Урысей Федерацэм къызэрыгухьэжрэ илъэси 8 зэрырикъуар.

Республикэ къалащхьэм щыпсэу цIыху минрэ ныкъуэм щIигъу хэтащ а Iуэхугъуэм ипкъ иту ирагъэкIуэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм. ИкIи махуэщIым къекIуэлIа ди хэкуэгъухэм зэрыжаIамкIэ, УФ-м и Президент Путин Владимир къихьа уна­фэр даIыгъ, икIи ягъэзахуэ нобэ кърымдэсхэмрэ донбассдэсхэмрэ я хуитыныгъэр хъумэным хуэгъэзауэ ди къэралым и лIыщхьэр зытет по­литикэр.

Илъэс къэс хуэдэуи, Черкесск къалэм щрагъэкIуэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр ирагъэжьащ военно-хэ­купсэ гъэсэныгъэмкIэ къалэ еджа­пIэ купсэхэм щеджэхэм я махуэщI зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэмкIэ. НыбжьыщIэхэм метр 60 зи кIыхьагъ, Урысей Федерацэм и ныпыр яукъуэдийри, ХытIыгу щхъуантIэмкIэ дахьащ. ЦIыхухэм ягъэхуарзэу яIыгът Къэрэшей- Черкесым и ныпымрэ Георгиевскэ лентIымрэ.

Амфитеатрым щызэхэта дауэдапщэм къекIуэлIащ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ Иванов Александр, КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Аргун Мурат, Черкесск къалэм и мэр Баскаев Алексей, сенаторхэр, министрхэр, жылагъуэ организацэхэм хэтхэр, Черкесск къалэм щыпсэухэмрэ хьэщIэхэмрэ.

ФIэхъус псалъэкIэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ Иванов Александр:

— Ди хэкуэгъу лъапIэхэ! Нобэ ди къэралыгъуэм егъэлъапIэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ махуэр — 2014 гъэм и гъатхэпэ (март) мазэм Кърым хы­тIыгу ныкъуэмрэ Севастополь къа­лэмрэ Урысей Федерацэм и хэгъуэгу зэрыхъужрэ илъэси 8 зэрырикъуар. А зэманым, тхыдэ захуагъэр зэфIа­гъэувэжащ — хытIыгу ныкъуэм щыпсэум и нэхъыбапIэм Iэ хуаIэтащ Урысейм къыгухьэжмэ зэрынэхъыфIыр къагъэлъагъуэу. Абыхэм къы­хахащ къэралыгъуэ лъэщым и цIыху хъужыныр, къыддэщIыгъуу заужьы­ныр.

Ди къэралыгъуэм и лъэщагъыр дощIэ, лъэпощхьэпохэм дазэрыфIэкIынум шэч хэлъкъым. Къару зыхэлъыр пэжращ, пэжыр — дэращ зи лъэныкъуэр. ЗэрытщIэжщи, дэ сыт щыгъуи гугъуехьхэм дапсыхьу ды­къогъуэгурыкIуэ. Фи фIэщ фщIы дя­пэкIэ производствэ, щIэныгъэ, тех­нологие я лъэныкъуэкIэ дызэрефIэкIуэнур, мамыр гъащIэрэ зэIузэпэщыныгъэрэ диIэу дызэрыпсэунур, —жиIащ Иванов Александр.

МахуэщI дауэдапщэр концерткIэ ягъэдэхащ Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэм къабгъэдэкIа уэрэд­жыIэ, къэфакIуэ гуп цIэрыIуэхэм.

ЛЫХЬ Тимур.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.