Игъуэ хъуат

Илъэс куэдкІэ политикэми, комсомол, къэрал власть къудамэхэми щылэжьа, пенсэм тІысыжа, жылагъуэ ІуэхущІэ, али-бэрдыкъуэдэс Пхъэш Ахьмэд нобэ Украинэм щекІуэкІ Іуэхухэм, абы кърикІуа, зэрыдунейуэ зыхэхуа хьэлэбэлыкъхэм гупсысэ зэпэшэчакІэ бгъэдохьэ.

— Зауэхэр сыт щыгъуэ зэмани къокIуэкI. Ахэр къыщІежьэ щхьэусыгъуэкІэ, къыщыхъу къэралкІэ, цІыху бжыгъэу хэкІуадэмкІэ, нэгъуэщІхэмкІи зэхуэмыдэщ. Ауэ зауэ псоми я зэхуэдэ зы щытыкІэ яІэщ — зауэфІ щыІэкъым. Абы хущІэкъур дунейм темыхуэж, мамырыгъэр къызэфыкІ, цІыхугъэр зыгъэхамэ къэрал, политик щхьэхуещэхэращ.

ЦІыхуфэр Іуву жаІэми, ари зэгуэр къочэ, зэгуоуд. Апхуэдэ пІалъэщ мызыгъуэгум дызэрыувар. Украинэм урыс лъэпкъым къыхэкІа куэд щопсэу. Ахэри, украин цІыхухэри, сыт хуэдэ лъэпкъым къыхэкІари, псори дызылщ, дызыджанэщ. УцІыхуу, цІыхугу пкІуэцІылъу, Украинэм щыпсэухэр илъэсий хъуауэ зыхэт бэлыхьыр зыхыумыщІэнкІэ Іэмал иІэкъым.

ЩІыунэхэм кърамыгъэкІыу ис, ерыскъы, псы хуэлІэ ягъалІэ мамыр цІыхухэр, биишэм зэхикъута унэхэмрэ псэуалъэхэмрэ, гъэр ящІа ди зауэлІхэм ирагъэхъылІэ хьэкІэкхъуэкІагъэхэр… Ахэращ нобэ украин нацистхэм ягъахъэр. Ауэ ар зи ІэрыкІыр Урысейрауэ жаІэу, пцІы зэфэзэщыр телевиденэмкІэ къыщатри куэдыкІейщ. АбыкІэ «лІыфІщ» социальнэ зэпыщІэныгъэ зэхуэмыдэхэ    ри, украин телевиденэри, абыхэм я блыгущІэтхэри.

СызэрегупсысымкІэ, пэжым шэч къытезыхьэж ди къэралым искъым. Псори наІуэ хъуащ икІи гукІи псэкІи ди къэралым и Президентым и политикэр, и унафэр дыдощтэ. Куэд щІат Украинэм, абы  дэзыщтэ къэралхэм зазэредгъэцІыхужын хуейрэ. Дэ диІэщ абыхэм дащымыгугъыу ди щхьэ дызэрыщхьэпэжыфын хэкІыпІэхэр. Зыщ ди щыщІагъэр — иджырэ къэс тхуэщІэнур тщІэуэ, ди щхьэ дгъэпсэужакъым. Санкцэхэм, къэхъуам дригъэувэлІащи, хэкІыпІэщІэхэр къэтлъыхъуэнущ. ЖыпІэнуракъэ, къэралым и Президентым, власть къулыкъухэм, ди хэгъуэгум и Іэтащхьэм, хэгъуэгу псори зэкъуэувауэ, я къару ирахьэлІэ зэфІэзэрыхьыгъуэм къызэрикІыным, жылагъуэм и псэукІэр зэрырагъэфІэкІуэным. Экономикэ, социальнэ зыужьыныгъэм хуэунэтІауэ Іэмалхэр зэрахьэ. Иужьрейр хамэ къэралхэм сату Іуэхухэр ди урысей сомымкІэ зэрадригъэкІуэкІыным теухуауэ Президентым ищІа Унафэращ. Ари зи щІыб къытхуэзыгъэза къэралхэм ди Президентым яритыжа жэуапщ. Жэуап быдэрэ щыпкъэщ! Си фІэщ мэхъу, нобэ дызэрыува щытыкІэм дыкъикІынущ. Гъэунэхуныгъэхэм Урысейр нэхъри къарууфІэрэ уардэрэ ящІынущ! Догугъэ, гукІи псэкІи дыхуейщ икІэщІыпІэкІэ украин хьэлэбэлыкъыр ягъэсабырыжауэ, ТекІуэныгъэр къахьауэ, узыншэрэ бэІутІэIуншэу, хахуэу спецоперацэм хэт ди зауэлІхэр, ди хэкуэгъухэр, лъэпкъэгъухэр я унагъуэхэм яхыхьэжыну!

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.