ЗэпIэзэрыт щытыкIэм

ЗэпIэзэрыт щытыкIэм

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэ Аргун Мурат иджыблагъэ зэІущІэ иригъэкІуэкІащ. Ар теухуа­уэ щытащ республикэм и экономи­кэр зэпІэзэрыту къызэтегъэнэным, зэфІэзэрыхьыгъуэ щымыІэным и Іэмалхэр зехьэным. Апхуэдэ лэжьыгъэхэм къызэщІрагъэубыдэнущ хыхьэхэкІ цІыкІумрэ ику итымрэ.
КъЧР-м экономикэ щытыкІэр щемыкІэкІуэным хуэунэтІауэ зэфІахы­ну Іуэхухэр ягъэбелджылащ, ухуэ­ныгъэ къудамэм къалэну мы гъэм хуагъэнэІуахэри ягъэзэщІэнущ.
КъинэмыщІауэ, уасэхэм кІэлъыплъ оперативнэ штабым лэжьыгъэм пищэнущ социальнэ мыхьэнэ зиІэ хьэпшыпхэм, ерыскъыхэкІхэм, ухуэны-гъэ пкъыгъуэхэм, къинэмыщІхэм я уасэхэм хэмыхъуэным хуэунэтІауэ.
Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.