ЗэпIэзэрытыныгъэ

ЗэпIэзэрытыныгъэ

Мы махуэхэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ нобэ къэралым щекIуэкI Iуэхугъуэхэм ипкъ иту хэгъуэгум и социально-экономикэ зэпIэзэрытыныгъэр хъумэным.
Республикэм и Iэтащхьэм унафэ ищIащ хэгъуэгум щыпсэухэм, ику ит, хыхьэхэкI цIыкIум телажьэхэм федеральнэ унафэхэм япкъ иту, УФ-м и Президент Путин Владимир къызэрыхилъхьам тету, дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтыным хуэгъэза Iэмалхэр къыхэлъытэнымкIэ.
Къалэн нэхъыщхьэр — КъЧР-м и Правительствэм и пащхьэ игъэувар — экономикэм и зэпIэзэрытыныгъэр хъумэнращ, социальнэ мыхьэнэ зиIэ хьэпшыпхэм я уасэр хэмыгъэхъуэнращ, лэжьапIэ IэнатIэхэр къызэтегъэнэнращ.
Абы къинэмыщIауэ, хэгъуэгум щагъэзащIэ инвестицэ проект пашэхэр Iэмал имыIэу пыщапхъэу къилъытащ. Ахэр сэбэп хъунущ хэгъуэгум и экономикэр лъэгапIэщIэм нэсыным, IэнатIэщIэхэр къэгъэщIыным.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.