Зэпыукъым

Къэрэшей-Черкес Республикэм и курыт еджапIэ 23-м зэгъэзэхуэжы­ныгъэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI. Мы пIалъэм ехъулIэу еджапIэхэм лэжьыгъэу щагъэзэщIам и гугъу пщIымэ, ар мащIэкъым.

Унащхьэхэр, унэпкъхэр, лъабжьэхэр, лъэгухэр, къызэрагъэплъ, псы зэрырашалIэ, мафIэс къэхъужыкъуэмэ зэрыпэщIэувэну ухуэныгъэхэри зэрахъуэкI. ЕджапIэхэр щхьэгъубжэщIэхэмкIэ, бжэщIэхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ.

КъинэмыщIауэ, еджапIэ пщIантIэ- хэри, спорт утыкухэри зэрагъэзэхуэжынущ. ЕджапIэхэр зыхуэныкъуэ унэлъащIэ псэуалъэхэмкIэ, оборудо- ванэкIэ къызэрагъэпэщынущ, тхылъхэмрэ пособэхэмрэ щызу Iэрагъэхьэнущ.

«МащIэкъым лэжьыгъэу къыт­пэщытыр. Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ еджакIуэхэмкIэ, анэ-адэхэмкIэ, егъэджакIуэхэмкIэ. АтIэ, фIагъ лъагэ зиIэ егъэджэныгъэ лэжьыгъэр ди къалэн пажэхэм ящыщщ. Къыхэзгъэщыну сыхуейщ, Урысейм къращIылIа экономическэ зауэм емылъытауэ, зыхуэд- гъэува къалэнхэр дгъэзэщIэнущ, хэгъуэгу, лъэпкъ проект псори пхыд­гъэкIынущ. ДыкъэувыIэну, ди лэжьыгъэр щIэтчэну ди гугъэххэкъым, Iуэхухэр зэпыунукъым», — Телеграм каналым щитхащ Темрезов Рэшид.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.