Зыужьыныгъэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм и социально-эконо­микэ зыужьыныгъэм теухуауэ щытащ иджыблагъэ республикэм и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид хэгъуэгум и вицепремьерхэм ядригъэкІуэкІа зэІущІэр.
Темрезов Рэшид игъэнэІуащ нобэкІэ Іуэху нэхъыщхьэр — зыхуагъэувыжа къалэнхэр щызу гъэзэщІэн, экономикэм зыщІэгъэкъуэнымкІэ федеральнэ кІуэрабгъуу къыхалъхьа псори къэгъэсэбэпын.
Хэгъуэгум и Іэтащхьэм къыхигъэщащ республикэм и экономикэм зэран къыхуэхъуну санкцэхэм къапэкІу­хьын, ахэр щымыгъэІэныр Іэмал зимыІэ къалэну къазэ­рыхуэувыр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.